Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie

DSpace Repository

Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie
Author Tran, Erik
Date 2019
English abstract
Background: Customers that are making their purchases online are increasing. Online shopping continues to have a rising trend and there are no signs that it will decrease. Customers who make their purchases at physical stores have realized how practical it is to sit at home in peace and order their products online. This rising e-commerce has also resulted in that more and more people are doing their medical purchases at online pharmacies. Although there are many legitimate and authorized online pharmacies, there are also a lot of illegal online pharmacies that by law are not allowed to sell drugs. These illegal online pharmacies have poor quality control and therefore the likelihood are high that customers purchase falsified drugs that can cause serious side effects and are potentially dangerous to health. Purpose: The purpose of this essay is to investigate the extent to which university students and non-students can distinguish a legal online pharmacy from illegal online pharmacies. In this paper, a systematic review is also carried out to investigate which methods can counteract the illegal sales of pharmaceuticals from online pharmacies. Method: The systematic literature study was conducted by using the reputable databases for scientific publications, PubMed and CINAHL. The result of the literature study is based on 13 articles, of which 4 articles with high quality, 7 articles with medium quality and 2 articles with low quality. The quality of the articles was evaluated with SBU's review templates. In the survey, 200 respondents participated, of which 100 were university students and 100 non-students. The statistical analysis in the survey was performed with IBM SPSS Statistics 25. Results: The literature study stated 4 important methods to minimize the sale of counterfeit medicines. These are cooperation globally, increased penalties, informing customers and introducing technologies that complicates the production of falsified drugs. The survey shows that consumers generally have poor knowledge of how to identify a legitimate online pharmacy. The results of the survey show that only 38% of university students and 19% of non-students managed to identify the legal online pharmacy. Conclusion: The work to counteract the sale of counterfeit medicines is extensive. More countries must be involved in the globally cooperation to counteract sales from illegal online pharmacies. There is also a need to increase the customers’ knowledge about the characteristics that distinguish legal and illegal online pharmacies.
Swedish abstract
Bakgrund: Allt fler konsumenter genomför sina inköp på nätet. E-handeln fortsätter att ha en stigande trend och det finns inga tecken på att det mattas av. Konsumenter som gör sina inköp i fysiska butiker har insett hur praktiskt det är att sitta hemma i lugn och ro och beställa sina produkter online. Den stigande e-handeln har också medfört att allt fler utför sina läkemedelsinköp på nätapotek. Även om det finns många legitima och godkända nätapotek så förekommer det också en hel del olagliga, som enligt lag inte får sälja läkemedel. Dessa olagliga nätapotek har dålig kvalitetskontroll och därför är sannolikheten stor att kunderna inhandlar förfalskade läkemedel som kan orsaka allvarliga biverkningar och vara potentiellt hälsofarliga. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning universitetsstudenter och icke-studenter kan urskilja ett lagligt nätapotek från illegala nätapotek. I detta arbete genomförs också en systematisk litteraturöversikt för att utreda vilka metoder som kan få bukt med försäljningen av olagliga läkemedel från illegala nätapotek. Metod: Litteratursökningen genomfördes i de välrenommerade databaserna för vetenskapliga publikationer, PubMed och CINAHL. Litteraturstudiens resultat baseras på 13 artiklar varav 4 artiklar med hög kvalité, 7 artiklar med medel och 2 artiklar med låg kvalité. I litteraturstudien utvärderades artiklarnas kvalité med SBU:s granskningsmallar. I enkätstudien deltog 200 respondenter varav 100 universitetsstudenter (sjuksköterske-, biomedicin- och kriminologistudenter) och 100 icke-studenter. Den statistiska analysen av enkätundersökningen utfördes med IBM SPSS Statistics 25. Resultat: Litteraturstudien visade på 4 viktiga metoder för att minimera försäljningen av förfalskade läkemedel. Dessa metoder är globalt samarbete, höjda straffskalor, upplysning till konsumenter och införsel av teknik som försvårar tillverkningen av förfalskade läkemedel. Enkätundersökningen påvisar att konsumenter i allmänhet har dålig kunskap om hur nätapotekens legitimitet kan utrönas. Resultatet från enkätundersökningen visar att endast 38 % universitetsstudenter och 19 % icke-studenter klarade av att identifiera det lagliga nätapoteket. Konklusion: Arbetet med att motverka försäljningen av förfalskade läkemedel är omfattande. Fler länder måste vara involverade i det globala samarbetet för att motverka försäljningen från olagliga nätapotek. Det behövs också bättre kunskapsspridning till konsumenterna gällande vilka kännetecken som utmärker lagliga respektive olagliga nätapotek. Resultatet från enkätundersökningen visar också på att konsumenterna behöver upplysas.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject enkätstudie
nätapotek
olaglig försäljning
läkemedel
metoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/28692 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics