Dokumentation av smärta

DSpace Repository

Dokumentation av smärta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation av smärta
Author Malmqvist, Rebecca ; Nilegård, Gabriella
Date 2006
English abstract
The aim of this empirical study was to examine how nurses document pain in a postoperative unit and the follow up of the alleviation of pain. The study was car-ried out in Malmö University Hospital, Sweden, through examining journals from 14 patients whom agreed to participate. The analyse identified three categories: good/satisfying, partly satisfying and deficient/non-existing documentation. Fur-thermore the study showed qualitative shortages concerning documentation of pain e.g. Lack of using a pain scale, pain character and follow up of alleviation of pain could be seen in many journals. Further research in this area is needed to be able to handle the problem and in service training as well as increased focus on the documentation problems in basic nurse training is recommended.
Swedish abstract
Syftet med denna empiriska studie var att granska hur sjuksköterskan dokumente-rar smärta på en postoperativ avdelning och hur åtgärder i samband med smärt-lindring följs upp. Studien genomfördes på Universitetssjukhuset i Malmö genom granskning av journaler för 14 patienter som givit sitt samtycke att delta i studien. Analysen resulterade i tre kategorier: god/tillfredsställande, delvis tillfredsställan-de och bristfällig/obefintlig dokumentation. Resultatet av studien visade brister gällande dokumentation av smärta. Avsaknad av användning av visuell analog skala, smärtans karaktär och uppföljning av smärtlindring kunde noteras i ett fler-tal journaler. Bristerna var särskilt uttalade i fråga om dokumentation av uppföljning. Vidare forskning på området är angelägen för att kunna ta itu med problemet och i framtiden bör sjuksköterskan få fördjupa sina kunskaper i utbildningen eller på sin arbetsplats.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Documentation
Empirical study
Nurse
Pain
Postoperative
VAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/2871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics