Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap

DSpace Repository

Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av att läsa och förstå text i samhällskunskap
Author Gustafsson, Alexander
Date 2019
Swedish abstract
Studien tar sin utgångspunkt i samhällskunskapsämnets texter, vilka enligt såväl forskning som verksamma lärare ses som särskilt svåra. I studien undersöks vad som är svårt med samhällskunskapstexterna, men framförallt riktas fokus mot lärares uppfattningar av läsförståelsens betydelse för måluppfyllelse i samhällskunskapsämnet, samt vilka strategier för undervisning som uppfattas framgångsrika och betydelsefulla av lärare. Detta undersöks utifrån en fenomenografisk ansats för att synliggöra kvalitativt skilda uppfattningar. Datainsamlingen innefattar semistrukturerade intervjuer med tre lärare på tre olika skolor. För att analysera materialet och för att få ett tydligare ämnes- didaktiskt fokus används analysverktyg hämtade ur samhällskunskapsdidaktiken i form av å ena sidan innehållsbegrepp – bestående av sakbegrepp och processbegrepp – och å andra sidan tankeredskap, vilket innefattar elevens förmåga att kunna ta olika perspektiv, jämföra och se samband. Resultaten visar att de intervjuade lärarna uppfattar läsförståelse som någonting väldigt betydelsefullt för måluppfyllelse i samhällskunskapsämnet. Framförallt handlar det om möjligheten att nå de högre betygen, för vilket god hantering av processbegrepp och tankeredskap är nödvändigt. Uppfattningarna om vad elevernas största svårigheter är skiljer sig till viss del åt vilket också återspeglar sig i informanternas olika sätt att arbeta med läsundervisning. Uppfattningen av att arbete med elevernas avkodning av text är det viktigaste finns bland informanterna, precis som uppfattningen av att det först och främst är elevernas förståelse för ord och begrepp som måste tränas upp. Resultaten visar också att det inte längre går att ta elevers läsförståelse för givet, vilket lärarna härleder till att eleverna läser mindre idag. Detta i kombination med att samtliga informanter identifierar särskilda svårigheter med texterna i samhällskunskaps- ämnet leder till slutsatsen att läsförståelse fyller specifika funktioner i just samhälls- kunskap Därmed visar studien på ett behov av att samhällskunskapsdidaktiken inte isoleras från läsning och läsförståelse, utan att det tillåts utgöra en central och viktig del av samhällskunskapslärares undervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fenomenografi
läsförståelse
lässtrategier
läsundervisning
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/28711 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics