Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet : textsamtal i årskurs 1 och 6

DSpace Repository

Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet : textsamtal i årskurs 1 och 6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet : textsamtal i årskurs 1 och 6
Author Walldén, Robert
Research Centre Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Date 2019
English abstract
This study focuses on text talk in school year 1 and 6, with the purpose of exploring how classroom communication around written genres can promote the use of reading strategies. The empirical data has been collected through observations, voice recordings and collection of texts used in teaching, whereas the analysis is based on genre theory and frameworks for literacy and reading comprehension. The participating teachers teach according to principles of genre pedagogy. The result shows how knowledge about genre structures and logical connections uphold a point of reference in the interaction based on narrative texts and discussions. Secondly, it shows how this point of reference can contribute to using questioning, summarising, clarifying, evaluating and predictive reading strategies. Thus, genre knowledge can be a basis for objectifying texts used in teaching and at the same time promote negotiation of their meanings.
Swedish abstract
I denna studie undersöks textsamtal i årskurs 1 respektive årskurs 6, med syftet att utforska hur klassrumskommunikation kring skriftliga genrer kan främja bruket av lässtrategier. Empirisk data har insamlats genom observationer, ljudinspelningar och insamling av undervisningstexter medan analysen baserar sig på genreteori samt ramverk för läsförståelse och litteracitet. De deltagande lärarna undervisar enligt en genrepedagogisk modell. Resultatet visar hur kunskap om genrestrukturer och logiska samband utgör en referenspunkt i interaktionen kring narrativa och diskuterande texter, samt hur denna referenspunkt kan bidra till tillämpningen av frågeställande, sammanfattande, klargörande, värderande och förutsägande lässtrategier. Genrekunskaper kan därmed vara en utgångspunkt för att objektifiera undervisningstexter och samtidigt utgöra ett led i förståelsearbetet med dem.
Link https://forskul.se/tidskrift/volym-7-nummer-2-2019/genrekunskaper-som-ett-led-i-lasforstaelsearbetet-textsamtal-i-arskurs-1-och-6/ .Icon
Publisher Lärarstiftelsen
Host/Issue Forskning om undervisning och lärande;2
Volume 7
ISSN 2001-6131
Language swe (iso)
Subject literacy
reading strategies
genre knowledge
systemic-funcitonal linguistics
second language teaching
primary school
swedish as a second language
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/28732 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics