Övergången mellan årskurs 6 och 7 – hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs

DSpace Repository

Övergången mellan årskurs 6 och 7 – hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Övergången mellan årskurs 6 och 7 – hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs
Author Kollén, Ola
Date 2019
Swedish abstract
Abstract Problemområde: Övergången från mellanstadiet till högstadiet upplever många matematiklärare som en problematisk situation för eleverna. Den information som förmedlas är inte alltid tillräcklig och inte alltid den information som mottagande lärare efterfrågar. Samtidigt som avlämnande lärare saknar kunskaper om vilken information mottagande lärare vill ha. Syfte: Att undersöka lärares uppfattning om övergången mellan årskurs 6 och 7, med fokus på hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs. Teoretisk ram: I mitt arbete utgår jag ifrån den sociokulturella teorin med medierande verktyg i centrum. Medierande verktyg är ett huvudbegrepp inom teorin, som fungerar som stöd för lärare vid övergången. Metod: En kvalitativ metod, där fyra semistrukturerade intervjuer med verksamma mellanstadielärare och högstadielärare ligger till grund för analys och diskussion. Resultat och analys: Min studie visar att den information som överlämnas delas in i tre delar och överförs på olika sätt. Den formella informationen angående social status, exempelvis diagnoser och åtgärdsprogram, lämnas skriftlig. Den formella och summativa informationen angående resultat på nationella prov och andra prov som förmedlas muntligt och skriftlig. Den informella informationen som handlar om elevens sociala status, sådan som är för känsligt att skriva ned i ett formellt sammanhang samt generella kunskaper i matematik, lämnas muntlig. Slutsats: Det som mottagande lärare saknar är mer information om elevers kunskaper i matematik, eftersom informationen de får är alldeles för kortfattad och generell, den borde vara längre och mer specifik. Även avlämnande lärare efterfrågar vilken information som mottagande lärare vill ha. Därför behövs bättre kommunikation och samverkan vid övergångar mellan stadier. Nyckelord: högstadiet, matematik, mellanstadiet, sociokulturell teori, övergångar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Högstadiet
Matematik
Mellanstadiet
Sociokulturell teori
Övergångar
Handle http://hdl.handle.net/2043/28743 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics