En kvalitativ studie om hur breddinriktade fotbollsföreningar i Skåne arbetar med och ser på ämnet sponsring

DSpace Repository

En kvalitativ studie om hur breddinriktade fotbollsföreningar i Skåne arbetar med och ser på ämnet sponsring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En kvalitativ studie om hur breddinriktade fotbollsföreningar i Skåne arbetar med och ser på ämnet sponsring
Author Silwer Wright, Lenny ; von Brömsen, Gustav
Date 2019
English abstract
Sponsoring within sports is a wide subject with a lot of research done about it. However almost all of the research has been about the companies view on why they sponsor a club or from an elite perspective. Therefore, we have chosen to focus on the width-oriented football clubs that may not have the same resources or opportunities to deal with sponsoring as the big elite clubs have. The aim of this study is to through interviews with width-oriented football clubs in Skåne increase the understanding about how they view and work with sponsoring. The results of the study show that the money helps the everyday work and contributes evolving the club in all departments. Important to the clubs is that the sponsors share the same values and that the local network and relations have a big meaning for the clubs. The overall positive view on sponsoring concludes a certain awareness around the negative aspects with the subject.
Swedish abstract
Sponsring har utvecklats från en småskalig aktivitet förknippat med välgörenhet och företagsdonationer, till att idag anses som en vital del inom marknadsföringsstrategier omsättandes miljarder. Detta har gjort att nästintill alla företag och idrottsorganisationer använder sig av ett strategiskt sponsringsarbete, för att stödja den övriga marknadsföringsplanen. Sponsring är brett studieområde som ofta speglats ur företagens perspektiv eller ur ett elitidrottsperspektiv. Vi har därför valt att i denna studie fokusera på breddinriktade föreningar som inte har samma resurser eller möjligheter som elitklubbar och företag att bedriva sin sponsringsverksamhet. Genom djupgående intervjuer med föreningar, ämnar studien öka förståelsen för hur breddinriktade fotbollsföreningar inom Skåne arbetar med och ser på ämnet sponsring. Vi har genomfört fem semistrukturerade intervjuer med fotbollsföreningar i Skåne; BK Höllviken, Vellinge IF, GIF Nike, IF Lödde & Borgeby FK. De individer vi intervjuat är direkt delaktiga och ansvariga i föreningarnas sponsorverksamhet och innehar kunskap om ämnet. Resultatet visade att relationer och lokala nätverk har en stor betydelse för föreningarnas verksamheter. Det var också viktigt ur föreningarnas synvinkel, att företagens värdegrunder matchade föreningarnas, för att ett samarbete skulle komma till stånd. En annan aspekt som uppenbarades var att krav kring motprestationer och utbyten tycks öka när det rör sig om större summor och det är egentligen endast Höllviken och Nike som stämmer överens med den traditionella synen på sponsring som ett affärsmässigt samarbete. Utifrån studiens syfte och frågeställningar konstaterade vi att Arbetssättet inom föreningarna har i många hänseenden varit i linje med vad forskningen antyder är bra ur ett strategiskt sponsringsperspektiv. Synen på ämnesområdet är färgat av att sponsring skall fungera som ett verktyg till förbättring och utveckling av föreningarna, både verksamhetsmässigt och sportsligt. Den överlag enhälliga positiva synen på sponsring innefattades även av en viss medvetenhet kring negativa aspekter med ämnesområdet. Avslutningsvis anser vi att samtliga föreningar i vår studie bedriver en väl fungerande sponsringsverksamhet, med hänsyn till de förutsättningar som finns i form av ideella krafter, tidsnöd och en låg sportslig nivå. En tänkbar förklaring till föreningarnas välmående sponsringsverksamheter tros enligt författarna vara att studieobjekten är belägna i mindre orter och lokala samhällen utanför storstaden Malmö, där förutsättningarna visats vara mer gynnsamma.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sponsoring
football
width-oriented
Handle http://hdl.handle.net/2043/28746 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics