Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

DSpace Repository

Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö
Author Cibor, Filip
Date 2019
English abstract
Aim and research questions: The aim of this study was, trough systematic observations and qualitative interviews, to highlight the usefulness of knowledge of strength training, to gather knowledge about behaviour of football coaches or strength and condition coaches in football clubs and to show how these are implemented in the practice for boys and girls aged 16-20 The research questions were: (1) how does a trainer's perception of his / her knowledge correspond with his / her actions in a practical situation? (2) how does the coach feel that strength training can contribute to the development of youth's physical qualities and health? (3) how can differences or similarities in behaviour between different coaches be explained? Method: Methods used to collect empirical data in this study were through observations and interviews. The sample consisted of five football / strength and conditioning coaches at youth level (U19 / F19) from five different football clubs. The observation instrument used in this study was a modified version of the Coach Analysis and Intervention System (CAIS). The modified observation instrument contained only 12 behaviours since the study focused solely on exercise form. Results: The most common behaviour was silence and instructional behaviour. Instructional behaviours occurred more often than feedback behaviours. There were similarities and differences in behaviour between the five different coaches. Conclusion: In summary, the analysis is that the coaches who have a tertiary-level sports science background and a higher knowledge in the subject area of strength training have a better self-perception of the competence they possess and implementation of strength training in practice. Parallels can also be found between adequate knowledge of strength training and a safe execution that promotes the development of youth’s physical qualities and health. Differences or similarities in behaviour and choice of role can also be linked to the level of subject knowledge and experience.
Swedish abstract
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att genom systematiska observationer och kvalitativa intervjuer synliggöra användbarheten av kunskap om styrketräning, samla kunskap om beteende hos fotbollstränare eller fystränare i fotbollsklubbar och synliggöra hur dessa implementeras i praktiken för pojkar och flickor i åldern 16–20. Studiens frågeställningar var: (1) hur stämmer en tränares uppfattning om dennes kunskap överens med dennes agerande i en praktisk situation? (2) hur upplever tränaren att styrketräning kan bidra till utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa? (3) hur kan skillnader eller likheter i agerande/beteende mellan olika tränare förklaras? Metod: Metoder som användes för att samla in empiri i denna studie var genom observationer och intervjuer. Urvalet bestod av fem fotbolls/fystränare på ungdomsnivå (U19/F19) från fem olika fotbollsklubbar. Observationsinstrumentet som användes i denna studien var en modifierad version av the Coach Analysis and Intervention System (CAIS). Det modifierade observationsinstrumentet innehöll endast 12 beteenden eftersom studien enbart fokuserade på träningsform. Resultat: Vanligaste förekommande beteende var tystnad och instruktionsbeteende. Instruktionsbeteenden förekom oftare än feedbackbeteenden. Det fanns både likheter och skillnader i beteende mellan de fem olika tränarna. Slutsats: Sammanfattningsvis är analysen att de tränare som har en eftergymnasial idrottsvetenskaplig bakgrund och högre kunskap inom ämnesområdet styrketräning har en bättre självuppfattning om den kompetens de besitter och implementering av styrketräning i praktiken. Paralleller kan även hittas mellan adekvat kunskap om styrketräning och ett säkert utförande som främjar utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa. Skillnader eller likheter i agerande, beteende och val av roll kan också kopplas ihop med nivå av ämneskunskap och erfarenhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/28747 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics