Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

DSpace Repository

Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv
Author Chen, Yu
Date 2019
Swedish abstract
Abstract Att kunna förstå innebörden av matematiska textuppgifter är en förutsättning för att kunna lösa matematiska textuppgifter. När andraspråkselever inte har ett utvecklat svenskt språk blir det svårare för dem att arbeta med textuppgifter i matematikboken, eftersom matematiska texter är mer multimodala än texter i många andra ämnen. Ambitionen med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om vilka svårigheter som finns för andraspråkselever inom läsförståelse av matematiska textuppgifter och hur lärare arbetar för att stödja andraspråkselevers läsförståelse av matematiska textuppgifter. Studien har genomförts i form av kvalitativa intervjuer av sex lärare som undervisar andraspråkselever i två olika mångkulturella skolor där empirin har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet av lärande. Tidigare forskning och studier som fokuserar på andraspråkselever, andraspråkselevers svårigheter med läsförståelse av textuppgifter inom matematik, undervisningssätt för andraspråkselever och läsförståelse för matematik användes för att granska analysen av den empiriska studien. Resultatet visar på att ordförståelse, språkligförståelse, kontexts betydelse i matematiska textuppgifter och andraspråkselevers kultur och tidigare erfarenheter kan påverka andraspråkselevers läsförståelse av matematiska textuppgifter. Resultatet visar också på att den matematikundervisning som gynnar andraspråkselever innehåller interaktion med andra genom grupp-/pararbete och innehåller olika stöd genom bilder och konkreta material samt innehåller tvåspråkighet i undervisningen genom att använda modersmål i matematikundervisning. En slutsats av studien är att om en andraspråkselev har svårighet med läsförståelse av matematiska textuppgifter så betyder det inte att andraspråkseleven inte kan lösa textuppgifter. Om andraspråkseleven har en matematikkunskap så kan eleven lösa uppgifterna så länge som man förklarar uppgifterna tydligt för eleven på ett sätt som eleven förstår. Men om andraspråkseleven inte har matematikkunskapen som krävs så hjälper det inte att eleven förstår texten i textuppgifterna för att kunna lösa uppgifterna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anpassningar
Andraspråkselever
Läsförståelse och matematik
Reading difficulties of mathematical text
Språkbetydelser och matematik
Språkutvecklande arbetssätt
Matematiska textuppgifter
Handle http://hdl.handle.net/2043/28748 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics