Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

DSpace Repository

Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Chen, Yu
dc.date.accessioned 2019-06-12T09:44:52Z
dc.date.available 2019-06-12T09:44:52Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28748
dc.description Abstract Att kunna förstå innebörden av matematiska textuppgifter är en förutsättning för att kunna lösa matematiska textuppgifter. När andraspråkselever inte har ett utvecklat svenskt språk blir det svårare för dem att arbeta med textuppgifter i matematikboken, eftersom matematiska texter är mer multimodala än texter i många andra ämnen. Ambitionen med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om vilka svårigheter som finns för andraspråkselever inom läsförståelse av matematiska textuppgifter och hur lärare arbetar för att stödja andraspråkselevers läsförståelse av matematiska textuppgifter. Studien har genomförts i form av kvalitativa intervjuer av sex lärare som undervisar andraspråkselever i två olika mångkulturella skolor där empirin har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet av lärande. Tidigare forskning och studier som fokuserar på andraspråkselever, andraspråkselevers svårigheter med läsförståelse av textuppgifter inom matematik, undervisningssätt för andraspråkselever och läsförståelse för matematik användes för att granska analysen av den empiriska studien. Resultatet visar på att ordförståelse, språkligförståelse, kontexts betydelse i matematiska textuppgifter och andraspråkselevers kultur och tidigare erfarenheter kan påverka andraspråkselevers läsförståelse av matematiska textuppgifter. Resultatet visar också på att den matematikundervisning som gynnar andraspråkselever innehåller interaktion med andra genom grupp-/pararbete och innehåller olika stöd genom bilder och konkreta material samt innehåller tvåspråkighet i undervisningen genom att använda modersmål i matematikundervisning. En slutsats av studien är att om en andraspråkselev har svårighet med läsförståelse av matematiska textuppgifter så betyder det inte att andraspråkseleven inte kan lösa textuppgifter. Om andraspråkseleven har en matematikkunskap så kan eleven lösa uppgifterna så länge som man förklarar uppgifterna tydligt för eleven på ett sätt som eleven förstår. Men om andraspråkseleven inte har matematikkunskapen som krävs så hjälper det inte att eleven förstår texten i textuppgifterna för att kunna lösa uppgifterna. en_US
dc.format.extent 47 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Anpassningar en_US
dc.subject Andraspråkselever en_US
dc.subject Läsförståelse och matematik en_US
dc.subject Reading difficulties of mathematical text en_US
dc.subject Språkbetydelser och matematik en_US
dc.subject Språkutvecklande arbetssätt en_US
dc.subject Matematiska textuppgifter en_US
dc.title Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv en_US
dc.title.alternative Teachers' perceptions of mathematical text-based tasks from the perspective of students with Swedish as a second language en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Persson, Per-Eskil
dc.contributor.supervisor Wernberg, Anna
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. åk 4-6
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics