Shadowlands - Responding to Terrorism in the International Community

DSpace Repository

Shadowlands - Responding to Terrorism in the International Community

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Shadowlands - Responding to Terrorism in the International Community
Author Sandström, Karl
Date 2005
English abstract
Shadow Lands -Responding to Terrorism in the International Community- The discussion is focused on the problematic relationship between a new level of threat from international terrorism, and international law as it is shaped today. A basis for the discussion is the assumption that international law does not provide applicable tools for an international counter terrorism. The static focus on inter-state relations and wartime offences leaves a wide grey area where both international terrorism and counter terrorism can evolve in uncontrolled conditions. Matters are complicated further by the changing nature both of war and terrorism. It is a “Shadow Lands” of sorts, where the demarcations between international terrorist and counter terrorist, as well as between combatant and non-combatant, could become blurred beyond distinction. International law has come to rely on national legislation to take care of perpetrators of international terrorism. This dependency has created a situation where states not willing, or able, to stop terrorists operating from bases in their territory become safe havens. There appears to be a change to this on the rise, but it is a change driven onwards by states powerful enough to take action, not the international community itself. The underlying thesis is that international law needs to adapt to this new reality. The discussion attempts to answer the question how this can be achieved by examining the tools and conventions available today and discuss approaches and solutions to problems not covered by, or originating in, these. Finally, there is suggested a type model for a court on international terrorism as a constructive way to bring the situation under the control of the international community before either terrorism, or counter terrorism, spins out of hand.
Swedish abstract
Skugglandskap - Att svara på terrorism i det internationella samfundet Diskussionen är fokuserad på det problematiska förhållandet mellan en ny hotnivå från internationell terrorism, och internationell rätt som den är utformad idag. En utgångspunkt för diskussionen är antagandet att internationell rätt inte ger användbara verktyg för en internationell kontra-terrorism. Den statiska fokusen på mellan-statliga relationer och krigsbrott lämnar en bred grå-zon där både internationell terrorism och kontra-terrorism kan utvecklas under okontrollerade former. Saken kompliceras ytterligare av både krig och terrorisms förandrade natur. Det är ett slags "skugglandskap" där gränserna mellan internationell terrorist och kontra-terrorist, likaväl som mellan kombatant och icke-kombatant, riskerar att suddas ut bortom igenkänning. Internationell rätt har kommit att förlita sig på nationella lagar för för att handskas med förövarna av internationell terrorism. Det här beroendet har skapat en situation där stater som inte är villiga, eller förmögna, att stoppa terrorister från att operera från baser på deras territorium, har blivit fristader. Det verkar komma en förändring, men det är en förändring framdriven av stater med nog styrka att agera, inte av det internationella samfundet självt. Den underliggande tesen är att internationell rätt behöver anpassas till denna nya verklighet. Uppsatsen försöker besvara hur detta kan genomföras genom att granska de verktyg och konventioner som finns idag, samt diskutera angreppsvinklar och lösningar på problem inte täckta i, eller rent av skapade av, dessa. SLutligen föreslås en modell för en domstol för internationell terrorism som ett konstruktivt sätt att föra situationen under det internationell samfundets kontroll innan antingen terrorism eller kontra-terrorism spinner bortom kontroll.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language eng (iso)
Subject Terrorism
International Law
Handle http://hdl.handle.net/2043/2875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics