Närståendeförmedling

DSpace Repository

Närståendeförmedling

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Närståendeförmedling
Author Nordeborg, Frida ; Olofsson, Amanda
Date 2019
English abstract
Real estate agents in Sweden are regulated by the Estate Agents Act (2011:666), which includes a number of prohibitions. Our essay will deal with the prohibition against mediating housing to the real estate agents related and close persons according to section 12 in the Estate Agents Act. The regulation defines the kinship relations that fall under the prohibition but also has a reference to the bankruptcy law that defines those who are considered related parties because of financial co-operation. The bankruptcy law also has a collecting category that includes those who are "personally particularly close" the broker. In order to assess who is included in the studied prohibition, the applicable law has been interpreted through a legal approach in which law, propositions, government official investigations, practice and legal literature were used. In the assessment of who is considered to be related or close the broker, the broker's statutory obligations are described; good real estate brokerage, the duty of care and the impartiality of the broker. There are three main categories within the related concept which are considered unclear; siblings children, domestic partnership and friends. The law states that only those who are in laws are included and do not elucidate cohabitation in the kinship. The assessment should take the living conditions of the current situation into account, if not it can lead to the brother/sister in law being treated differently which cannot be the intention of the legislator. Nowadays cohabiting is equated with marriage and should therefore be illegal according to section 12. There is an uncertainty as to how far reaching the concept of cohabitation extends in the kinship. If the broker puts herself in a situation where the impartiality can be threatened, this goes against good real estate brokerage custom and is not compatible with the regulations. The law also does not regulate siblings children and it does not appear that they should be included as relatives of the broker. The case where a nephew was not included was a bankruptcy case which means that the law applicability should be limited. The purpose of the prohibition is to maintain the impartial position of the broker and therefore there may be reasons to limit the broker to undertake the assignments where the broker's impartiality may be questioned. Friendships should have the same assessment and whenever the impartiality can be risked due to a relationship with one of the parties, the broker should act with caution.
Swedish abstract
Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. Föreskriften definierar de släktskapsrelationer som faller under förbudet men har också en hänvisning till KonkL som definierar de som anses vara närstående på grund av ekonomiskt samröre. KonkL har även en uppsamlande kategori som innefattar de som är “personligen särskilt nära” mäklaren. För att bedöma vem som innefattas av närståendeförbudet har gällande rätt tolkats genom en juridisk ansats där lagrum, förarbeten, praxis och doktrin använts. I bedömningen av vem som anses vara närstående redogörs för mäklarens lagstadgade skyldigheter; god fastighetsmäklarsed, omsorgsplikten samt mäklarens opartiskhet. I uppsatsen ringas det in tre huvudsakliga kategorier inom närståendebegreppet som kan anses vara otydliga; syskonbarn, samboförhållande och vänner. Lagen anför att endast de som är besvågrade inkluderas och belyser inte samboförhållanden i släktleden. I bedömningen bör hänsyn tas till dagslägets levnadsförhållanden, om inte kan det leda till att svåger/svägerska behandlas annorlunda, eftersom det kan inte vara lagstiftarens avsikt. Nuförtiden likställs sambo med make/maka och ska därav vara otillåtet enligt 12 § FML. Det finns dock en osäkerhet hur långtgående sambobegreppet sträcker sig i släktleden. Om mäklaren försätter sig i en sådan situation där opartiskheten kan riskeras att rubbas strider detta mot god fastighetsmäklarsed och är inte förenligt med FML:s bestämmelser. Lagen reglerar heller inte syskonbarn och det framgår inte att de ska inkluderas som närstående till mäklaren. De rättsfall som pekar på att syskonbarn inte inkluderas är konkursrättsliga vilket medför att rättstillämpligheten bör vara begränsad. Närståendeförbudets syfte är upprätthålla mäklarens opartiska ställning och med tanke på detta kan det finna skäl för att skyldigheten att iaktta god fastighetsmäklarsed, utföra uppdraget omsorgsfullt och ta tillvara på säljarens och köparens intressen begränsar mäklaren att åta sig de uppdrag då det kan misstänkas att mäklarens opartiskhet ifrågasätts. I såväl vänskapsförhållanden bör bedömningen vara densamma. I sådana situationer då mäklarens opartiskhet kan riskeras på grund av relation till någon av parterna bör mäklaren handla med försiktighet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/28755 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics