Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

DSpace Repository

Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Football for Life, så mycket mer än bara fotboll
Author Johansson, Agnes ; Sandgren, Eric
Date 2019
English abstract
Football for Life in South Africa is one of many social project that is managed by the football club FC Rosengård. Football for Life is a Positive Youth Development program which aims to strengthen the young female participants regarding their confidence as well as to educate them regarding their personal rights in the South African society. The sex roles in South Africa is in many regards skew, especially seeing that women are barely allowed to participate in physical activities, which is one of FC Rosengård’s major driving forces for managing Football for Life. In order to ensure the quality of the activities, as well as to examine the possibilities of initiating a project of similar characteristics in Sweden, this essay was set of on the behalf of FC Rosengård. By studying the participants at scene in South Africa by utilising a questionnaire, their perceived personal- and social responsibility was investigated. The participants in the study was categorized depending on their involvement in Football for Life in order to visualise whether the project has a positive effect regarding the development of personal- and social responsibility.
Swedish abstract
FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. Studien “Football for Life, så mycket mer än bara fotboll” ämnar att utvärdera denna verksamhet med hjälp av Teaching Personal and Social Responsibility modellen. Detta för att visualisera i vilken mån deltagarna i verksamheten erhåller ett ökat personligt- och socialt ansvarstagande. Studiens slutgiltiga målsättning är att stärka argumentet för att en liknande verksamhet ska initieras i Sverige genom att påvisa vilken inverkan Football for Life har haft för de deltagande tjejerna i Sydafrika. Tvärsnittsstudien är av kvantitativ karaktär där enkäter har varit den primära källan till empiri. Vidare har även relevant litteratur på ämnet Positive Youth Development bidragit till den slutgiltiga produkten. De huvudsakliga aspekter som undersökts i studien är deltagarnas upplevda effort, caring/helping, respect och self-direction kopplat till hur Football for Life har/har haft en inverkan på individen inom dessa områden. Enkäten distribuerades av personalen på plats i Sydafrika där en grupp individer som inte har deltagit i verksamheten agerade som kontrollgrupp. Dessa deltog i studien tillsammans med deltagare som i olika utsträckning varit en del av Football for Life’s verksamhet i olika utsträckning. På förhand förväntades de som haft ett djupare engagemang i Football for Life uppvisa större upplevt personligt- och socialt ansvarstagande jämfört med de som inte deltagit i verksamheten. Resultaten påvisar i viss mån att så inte var fallet, den största skillnaden mellan deltagarnas upplevda personliga- och sociala ansvarstagande återfanns mellan de som inte deltagit vid något tillfälle och de som deltagit ett fåtal gånger. Det återfanns dock skillnader mellan de som inte deltagit och de som haft en stor involvering i verksamheten, men inte i den utsträckning som kunnat tänkas på förhand. Vidare förs en diskussion som resonerar kring de resultat som framkom för att besvara bad resultatet kan bero på. Utöver detta behandlas även Teaching and Personal Responsibility modellens lämplighet vid utvärdering av ett program med anknytning till Positive Youth Development.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Positive youth development
Teaching Personal and Social Responsibility
Football for Life
FC Rosengård
ungdomar
Life skills
Handle http://hdl.handle.net/2043/28758 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics