Visualisera mera - En undersökning om bildstöd i förskolans utemiljö

DSpace Repository

Visualisera mera - En undersökning om bildstöd i förskolans utemiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Visualisera mera - En undersökning om bildstöd i förskolans utemiljö
Author Persson, Emelie ; Johansson, Matilda
Date 2019
Swedish abstract
Abstract Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om förskolan arbetar med bildstöd utomhus och i så fall på vilket sätt. I uppsatsen utgår vi ifrån användningen av bildstöd för alla barn i förskolan. Undersökningen utgår ifrån ett vuxenperspektiv genom våra fokusgrupper. De övergripande frågeställningarna är: Hur arbetar förskolepersonalen generellt med bildstöd? Upplever pedagogerna att det finns något syfte med att arbeta med bildstöd även i uteverksamheten? För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av relevant litteratur och forskning. Det empiriska materialet samlades in genom fokusgrupper på tre olika förskolor. Det teoretiska perspektivet vi valde att utgå ifrån i vår undersökning var det sociokulturella perspektivet. En upptäckt vi gjorde i vår undersökning var att en av tre fokusgrupper använde sig aktivt av fasta bildstöd i utemiljön. De andra två fokusgrupperna ansåg inte att det fanns något behov för bildstödet i uteverksamheten för deras barn i dagsläget. Det tydliggjordes även att alla tre fokusgrupper ansåg att bildstödet hade en funktion i förskolan, samt utgjorde ett stöd till kommunikationen. Två av tre fokusgrupper arbetade aktivt med bildstödet i sin innemiljö, medan en fokusgrupp ansåg sig inte jobba aktivt med bildstödet endera inomhus eller utomhus. Dock ansåg de att bildstödet var viktigt i förskolan och kunde bidra till ett lärande. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet kunde vi även lägga märke till att det sociala samspelet hade en stor betydelse när det kom till lärandet för barn. Vi uppmärksammade även, utifrån fokusgruppernas berättelser, att barnen tog till sig bildstödet och dess funktion bättre när det lärdes ut till alla barn och inte enbart som ett individuellt lärande för ett barn. Vi hoppas att vår undersökning kan bidra till fler tolkningar utav det sociala samspelet med stöd av bilder i förskolans utemiljö.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bildstöd
Förskola
Kommunikation
Samspel
Utemiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/28759 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics