Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

DSpace Repository

Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext
Author Henriksson, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra med kunskaper om hur specialpedagoger ser på förebyggande insatser i förskolan samt hur de kan samverka med andra professioner i det förebyggande arbetet. Studien förväntas ges kunskaper om tidiga insatser kopplat till aktuell forskning både nationellt och internationellt. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att belysa förebyggande specialpedagogiskt arbete i förskolan. Vi- dare syftar studien att belysa hur specialpedagoger upplever samverkan med andra pro- fessioner i det förebyggande arbetet. De preciserade frågeställningarna är: • Hur ser specialpedagoger på förebyggande specialpedagogiskt arbete i förskolan? • Hur samverkar specialpedagoger med andra professioner i det förebyggande ar- betet? Teori Studien har sin utgångspunkt i tre teorier. Den första är systemteorin som ser verksam- heten som ett system där olika delar bildar en helhet. Dessa delarna står i relation till varandra och påverkas av varandra och påverkar därmed helheten. Analysen grundas även i ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs tankar om att människor lär sig genom att samspela med omgivningen. Även Antonovskys teori kring KASAM, alltså känsla av sammanhang, för bibehållen hälsa finns med i analyserna. Metod Empirin till studien har samlats in genom fem halvstrukturerade intervjuer med öppna- frågor. Deltagarna i studien är alla specialpedagoger, några lokalt och andra centralt pla- cerade. Den kvalitativa analysen av empirin är inspirerad av fenomenologin med syfte att kategorisera innehållet för att hitta kärnan i materialet. 3 Resultat Analysen av studien har resulterat i fyra underkategorier för förebyggande arbete i för- skolan. Dessa fyra är språkutvecklande arbetssätt, tillgänglig lärmiljö, gruppdynamik och samverkan. Inom alla fyra kategorier har förhållningssätt ansetts vara av stor vikt. Resul- tatet visar, att ett kategoriskt förhållningssätt där man ser brister hos barnet, försvårar det förebyggande arbetet som istället utgår ifrån att undanröja hinder i lärmiljön och barnets omgivning. Vidare visar resultatet att samverkan med andra professioner är viktigt för barn i riskzonen. Det som ofta brister i samverkan är att den sker sporadiskt och behöver utvecklas till att bli mer systematisk för att få full effekt. Specialpedagogiska implikationer Specialpedagogen har ett viktigt uppdrag när det gäller förebyggande arbete. För att ar- beta för barnets bästa behöver specialpedagogen arbeta på många nivåer i organisationen. För att nå ut med specialpedagogisk kunskap och förhållningssätt behöver de arbeta med handledning ut mot pedagogerna i verksamheten. De behöver även samverka med andra yrkesprofessioner skapa ett helhetsperspektiv. För att nå ut med specialpedagogiska tan- kar på organisationsnivå behövs ett bra samarbete och förtroende hos ledningen för att göra sin röst hörd i verksamhetens förändringar. Resultatet av denna studie pekar på att det specialpedagogiska förhållningssättet behövs ute i verksamheterna och att det gör skillnad för barnen. Specialpedagogens roll är viktig i alla organisationens delar, både på organisations-, grupp- och individnivå. Nyckelord Förebyggande, lärmiljö, riskzon, samsyn, samverkan
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förebyggande
lärmiljö
riskzon
samsyn
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/28782 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics