Fastighetssäkerhet i kommersiella lokaler

DSpace Repository

Fastighetssäkerhet i kommersiella lokaler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fastighetssäkerhet i kommersiella lokaler
Author Knutsson, Joel ; Andersson, André
Date 2006
English abstract
Security in commercial property - A report on how property owners work with security in commercial property. Our aim with this report has been to investigate how property owners work with security in commercial property. We shall also examine how property owners can reduce disturbances to their tenants caused by trespassers and increase the general feeling of security felt by the tenants. Method: The methodology in this report is based on case-study with an abductive approach. The data presented in the report has been gathered through interviews with six companies involved in property security; insurance companies, security firms and property owners. Thus, the report chiefly consists of primary data, although a certain amount of secondary data is also represented. Result: The property market is extensive and there are a wide range of measures that can be implemented where consideration is taken regarding the property's prerequisites, location, surroundings and activities therein. The conclusion of this report is that property owners work with security within the bounds of their costs and delegation of responsibility. Another result of our investigation is that we have uncovered that laws regulating property security are largely absent; in comparison with the Swedish authority Boverkets regulations of buildings (BBR) concerning fire safety. The report also recommends a check-list and examples of different measures that can be taken within a house and on the surrounding property.
Swedish abstract
Syftet med denna rapport var att undersöka hur fastighetsägare arbetar med Fastighetssäkerhet i kommersiella lokaler. Rapporten skall även belysa vad man kan göra som fastighetsägare för att minska störningar i verksamheten orsakad av obehöriga samt att öka hyresgästernas trygghet. Metod: Denna rapport är utförd med en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. Datainsamling har skett genom intervjuer med representanter från sex olika företag, som på olika sätt är involverade i fastighetssäkerhet så som försäkringsbolag, säkerhetsbolag samt fastighetsbolag. Rapporten bygger således till största delen av primärdata men även till viss del av sekundärdata i form av statistik. Resultat: Det finns många åtgärder som kan göras för att förbättra säkerheten i och kring lokaler. Hänsyn måste tas till lokalens förutsättningar, belägenhet, omgivning och verksamhet. Slutsatsen i denna rapport är att fastighetsbolag arbetar med fastighetssäkerhet i så stor utsträckning som kostnader och ansvarsfördelning medger. Nästan inga av företagen ser en höjd säkerhet som en konkurrensfördel. Fastighetsägarna tillhandhåller förhållandevis låg nivå på skalskydd som nästan uteslutande måste kompletteras och bekostas av hyresgästen. Ett annat konstaterande under utredningen är att några egentliga lagkrav för fastighetssäkerhet saknas, jämförelsevis mot de krav som anges i Boverkets ByggRegler, BBR för brandsäkerhet. Dessa anledningar ger sällan motivation till förebyggande säkerhetsåtgärder, detta beror även på att försäkringsbolag sällan ger något incitament till detta. Resultatet av undersökningen har mynnat ut i ett förslag på checklista och en sammanfattning av olika exempel på åtgärder som kan göras i och kring fastigheter för att öka fastighetssäkerheten.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fastighetssäkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2880 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics