Sjuksköterskors erfarenheter av att möta efterlevande vid plötsliga dödsfall

DSpace Repository

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta efterlevande vid plötsliga dödsfall

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors erfarenheter av att möta efterlevande vid plötsliga dödsfall
Author Lundquist, Hanna ; Westerling, Malin
Date 2019
English abstract
Background: Nurses in the emergency care unit are often put in situations where they meet suddenly bereaved. The education for future nurses is inadequate in relation to how to approach bereaved individuals. The education focuses on how to promote health and how to cure illnesses but very little on how to act when death is inevitable. Existing research show that bereaved individuals experience long term effects when someone close to them suddenly dies. They often return as patients later on in life, in both somatic and psychiatric care.    Aim: The aim of this literature review was to highlight nurses’ experiences of approaching suddenly bereaved.  Method: The study was carried out as a literature review. Database searches were made in Cinahl and PubMed. Eleven qualitative studies have been reviewed, analyzed and put together to a result. Results: Results showed that there is a need of knowledge and support for nurses. The emergency rooms are clearly not customised for the bereaved and their needs. Feelings and communication affect the relationship and the meeting between nurses and suddenly bereaved.   Conclusion: Nurses in the emergency care are often put in situations where they meet suddenly bereaved. Results showed a lack of research, education and opportunities for nurses to develop their skills and knowledge. More research is needed on how to act in these situations but also how lack of knowledge affects nurses in the long term.
Swedish abstract
Bakgrund: Sjuksköterskor på en akutmottagning ställs ofta i situationer där de möter efterlevande. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det om hur sjuksköterskor ska främja hälsa och bota eller lindra sjukdom, men ingenting om hur sjuksköterskor ska agera när döden är ofrånkomlig. Forskning visar att efterlevande kan påverkas i ett längre perspektiv när en anhörig plötsligt avlider. De lider högre risk att återkomma till vården i ett senare skede med både somatiska och psykiska besvär.  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av möten med efterlevande efter plötsliga dödsfall.  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Databaserna Cinahl och PubMed användes vid litteratursökningar. Studien är baserad på elva vetenskapliga artiklar som har granskats, analyserats och sedan sammanställts till ett resultat. Resultat: Resultatet visar att det finns ett stort behov av kunskap och handledning för sjuksköterskor. Sjuksköterskorna upplevde att akutmottagningar är dåligt anpassade för efterlevande och deras behov. Känslor och kommunikation påverkade relationen och mötet mellan sjuksköterskor och efterlevande.  Konklusion: Trots att sjuksköterskor på en akutmottagning ofta sätts i situationer där de behöver möta efterlevande, visar resultaten att det finns för lite forskning, utbildning och möjligheter för sjuksköterskor att utveckla sina färdigheter och öka sina kunskaper. Det behövs mer forskning som påvisar på hur man ska agera i dessa möten, men också hur bristerna på kunskap påverkar sjuksköterskorna och deras förmågor i ett längre perspektiv.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Plötslig död
Akutsjukvård
Bemötande
Efterlevande
Sjuksköterskors erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/28810 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics