Elever i årskurs tre samtalar om klimatförändringar, känslor som uppstår och hur de bemöts i undervisningen

DSpace Repository

Elever i årskurs tre samtalar om klimatförändringar, känslor som uppstår och hur de bemöts i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever i årskurs tre samtalar om klimatförändringar, känslor som uppstår och hur de bemöts i undervisningen
Author Hänninen, Matilda ; Håkansson, Sofie
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie har undersökt vilket innehåll som blir synligt när elever i årskurs tre talar om klimatförändringar, vilka perspektiv såsom oro, hopp och framtidstro som framträder i dessa samtal samt hur eleverna upplever att deras tankar och känslor blir bemötta i undervisningen. Genom en kvalitativ undersökning har diskussioner i fem fokusgrupper, med fem elever i varje, genomförts på tre olika skolor i Malmö. Vi har genom en tematisk analys granskat det empiriska materialet och urskiljt betydelsefulla mönster, i relation till våra forskningsfrågor, som vi sammanställt i huvudteman och underkategorier. I förhållande till vår första forskningsfråga har resultatet visat att elever talar om klimatförändringar på lokal samt global nivå. När elever samtalar på lokal nivå associeras det främst med skräp och utsläpp från fordon. När elever samtalar på global nivå rör det global uppvärmning samt följder såsom naturkatastrofer och isavsmältning. Resultatet visar att elever har såväl positiva som negativa känslor inför klimatet och framtiden. Majoriteten av eleverna är oroliga och ett flertal elever uttryckte en stor rädsla för att jorden skulle gå under medan vi även mötte elever som beskrev att de var lugna. I relation till vår andra forskningsfråga presenterar resultatet även de olika copingstrategier vi tyckt oss kunna utröna hos eleverna. Problemfokuserad coping, meningsfokuserad coping samt existentiell coping. Med tredje forskningsfrågan i fokus framkom av vår studie att elever efterfrågar en undervisning där deras tankar och känslor bemöts och tas på allvar. Samtliga fokusgrupper uttryckte även en önskan om att ges utrymme i skolan för att engagera sig i verklighetsförankrade projekt. Vi drar slutsatsen att det är brännande akut att ta itu med våra elevers känslor och tankar kring klimatförändringar, genom didaktiska metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Klimatförändringar
Årskurs tre
Handle http://hdl.handle.net/2043/28815 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics