Distansundervisning i svenska grundskolor i utlandet

DSpace Repository

Distansundervisning i svenska grundskolor i utlandet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Distansundervisning i svenska grundskolor i utlandet
Author Mattsson, Andreas
Date 2006
Swedish abstract
Mattsson, A (2006). Distansundervisning i svenska grundskolor i utlandet – handledares, lärares och elevers syn på distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd. (Distance education in Swedish compulsory schools abroad – tutors, teachers and students view on distance education for students with special needs.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Avsikten med undersökningen är att undersöka lärares och handledares uppfattningar om distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd samt att undersöka några elevers uppfattningar om distansstudier. Denna studie bygger på en enkätundersökning bland handledare och distansundervisande lärare samt ett antal intervjuer med distansstuderande grundskoleelever i svenska utlandsskolor. Undersökningen visar att distansundervisning innebär särskilda svårigheter för elever i behov av särskilt stöd men även att distansundervisningen medför arbetssätt som på olika sätt underlättar för dessa elever. Svårigheter i form av asynkron kommunikation, omfattande textmassor och ett ovant studiesätt hanteras med hjälp av extra lärarstöd, goda relationer mellan lärare, handledare och elever samt en rad kompensatoriska insatser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Distansundervisning
Grundskola
Läs- och skrivsvårigheter
Utlandsskolor
Handle http://hdl.handle.net/2043/2882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics