Autism, matematik och kommunikation utvecklande matematikdidaktiska strategier

DSpace Repository

Autism, matematik och kommunikation utvecklande matematikdidaktiska strategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Autism, matematik och kommunikation utvecklande matematikdidaktiska strategier
Author Wahlström, Charlotta ; Göransson, Jeanette
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att bidra med kunskap om matematikdidaktiska strategier för elever inom AST. Den kvalitativa studien bygger på intervjuer av lärare i verksamheter som är speciellt inriktade mot elever inom AST. Som teoretiska ramverk i studien har vi varit inspirerade av grundad teori och sociokulturell perspektiv.Vi har i vår undersökning identifierat matematikdidaktiska strategier som är gynnsamma i undervisningen för att utveckla kommunikationsförmågan. Samtliga intervjuade lärare framhåller att det inte är lika stor utmaning för eleverna att kommunicera muntligt som skriftligt i matematikundervisningen. När det gäller den muntliga kommunikationen visar undersökningen att det är viktigt att skapa trygghet så att eleverna vågar prata samt hitta material som uppmuntrar samtal. Den skriftliga kommunikationen i matematiken hos elever inom AST gynnas av att lärare presenterar uppgifter som eleverna tolkar korrekt samt skapar aktiviteter som lockar till redovisning. Utifrån undersökningens empiri och den tidigare forskningen har vi lyckats identifiera gynnsamma matematikdidaktiska strategier för att stimulera elevernas kommunikationsförmåga. Med stöd av detta kan specialläraren handleda lärarna för att förebygga och överbrygga de utmaningar de står inför i undervisningen av elever inom autismspektrumtillståndet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject autism
didactics
communication
mathematics
mathematical communication skills
Handle http://hdl.handle.net/2043/28835 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics