Anhörigas erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal inom palliativ vård

DSpace Repository

Anhörigas erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal inom palliativ vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anhörigas erfarenheter av kommunikation med vårdpersonal inom palliativ vård
Author Fredricsdóttir, Sabina ; Håkansson, Maria
Date 2019
English abstract
Background: In Sweden, between 90,000 and 100,000 people die each year and most of them are in need of palliative care before that. Palliative care intends to treat symptoms when the disease can no longer be cured and the goal is to contribute to the highest quality of life as possible. Communication is an important part of all health care and is the most used tool in the meeting with patients and their relatives. There are different communication barriers that can make these meeting difficult, therefore it is important for health care professionals to be aware of there barriers to avoid communication problems. Aim: The aim was to examine relatives' experiences of communicating with healthcare professionals when a relative is receiving palliative care. Method: A systematic literature review with a qualitative design. Results: The result is based on 10 scientific articles with a qualitative design. The studies illustrate relatives' experiences of communication in palliative care. They were made in eight different countries and have been based on different care units. During the analysis process, three categories and seven subcategories have emerged. The three main categories are communication, factors that affect the relatives 'well-being and the relatives' wishes. There are both positive and negative aspects of how relatives experience the communication and wishes of how it could have been improved. Conclusion: The aspects that are most important for how communication is perceived by relatives are information, continuity and language and word selection. Continuous and clear information is important and strengthens the relatives' positive experience of communication. To make the communication as good as possible health care professionals need to avoid medical terms, expressions and sayings that can be misunderstood by relatives’.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige avlider mellan 90 000 och 100 000 personer varje år och de flesta av dessa är i behov av palliativ vård innan dess. Palliativ vård innebär symtomlindrande vård när sjukdomen inte längre går att bota och målet är att bidra till så hög livskvalitet som möjligt. Kommunikation är en central del i all sjukvårdsarbete och är det redskap som används mest i mötet med patienter och anhöriga. Det finns dock diverse kommunikationshinder som kan försvåra dessa möten, det är därför av vikt för sjukvårdspersonalen att vara medvetna och ha kunskap om dessa hinder för att kunna undvika kommunikationsproblem. Syfte: Syftet är att undersöka anhörigas erfarenhet av kommunikation med vårdpersonal, när en närstående vårdas palliativt. Metod: En systematiskt litteraturstudie med en kvalitativ studiedesign. Resultat: Resultatet bygger på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Studierna undersöker anhörigas erfarenheter av kommunikation vid palliativ vård. De är utförda i åtta olika länder och har utgått ifrån olika vårdenheter. Under analysprocessen har det framkommit tre kategorier och sju underkategorier. De tre huvudkategorierna är kommunikation, faktorer som påverkar anhörigas välmående samt anhörigas önskemål. Det framkommer både positiva och negativa aspekter av hur anhöriga upplever kommunikationen samt önskemål om hur den hade kunnat förbättras. Konklusion: De aspekter som har störst betydelse för hur kommunikationen upplevs av anhöriga är information, kontinuitet samt språk och ordval. Kontinuerlig och tydlig information är viktigt och stärker anhörigas upplevelse av kommunikationen. För optimal kommunikation krävs det att medicinska termer, uttryck och talesätt undviks av vårdpersonalen.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anhöriga
Erfarenhet
Kommunikation
Palliativ vård
Önskemål
Handle http://hdl.handle.net/2043/28848 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics