Fritid och fri tid - en studie om hur barn uppplever sin lediga tid

DSpace Repository

Fritid och fri tid - en studie om hur barn uppplever sin lediga tid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fritid och fri tid - en studie om hur barn uppplever sin lediga tid
Author Silwer, Slavi
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att genom en deskriptiv studie kartlägga vad barn gör på sin fritid som skapar känsla av sammanhang och meningsfullhet och hur de upplever sammanhang och meningsfullhet under sin fritid. Studien bygger på en kvalitativt inriktad metod via intervjuer med fem flickor och fem pojkar i ålder 9-10 år. Intervjuguiden har utformats via litteratursökning och egna kunskaper om barn. Resultatet studeras utifrån Antonovskys teorin om Känsla av sammanhang (KASAM). Resultatet visar att barnen i denna studie beskriver sin fritid som meningsfull. Fritidssysselsättningen upplevs positivt och tillfredsställande. Alla barnen i denna studie är engagerade i föreningslivet och bedriver någon form av organiserade fritidsaktivteter. De har god självbild och känner sig nöjda med sig själv och sin situation för övrigt. Det sociala nätverket består av vuxna och kamrater t.ex. föräldrarna, skol- och fritidspersonal, före-ningsinstruktörer och klasskamrater. Sammanfattningsvis pekar resultaten av min studie på att barnen upplever sin fritid som begriplig, hanterbar och meningsfull.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritidsaktiviteter
fritid
fri tid
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/2885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics