Aktivitetsbaserade kontor och deras inverkan på motivation samt arbetsmiljö

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Aktivitetsbaserade kontor och deras inverkan på motivation samt arbetsmiljö

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Aktivitetsbaserade kontor och deras inverkan på motivation samt arbetsmiljö
Author Kojcevski, Ludvig ; Friberg, Alexander
Date 2019
English abstract
I Aktivitetsbaserade kontor och deras inverkan på motivation samt arbetsmiljö, behandlas frågeställningen om hur kontorets arbetsmiljö samt de anställdas motivation till att arbeta påverkas av aktivitetsbaserade kontor. Informationen har samlats in genom att kvalitativ metod, där personer som arbetar på aktivitetsbaserade kontor intervjuats. I studien framgår det att motivationen i majoriteten av fallen har påverkats positivt, men det framgår även att vissa arbetsuppgifter lämpar sig bättre för ett aktivitetsbaserat arbetssätt medan vissa lämpar sig sämre. Monotona arbetsuppgifter lämpar sig mindre bra medan omväxlande arbetsuppgifter som kräver kreativa möten, diskussion och samarbete lämpar sig bättre. Detta framgick efter att personer med monotona arbetsuppgifter, till exempel administrativt arbete eller uppgifter där man hanterar konfidentiell information upplever arbetsmiljön och de höga ljudnivåerna som ett stort störningsmoment vilket leder till koncentrationssvårigheter. Personerna med mer omväxlande arbetsuppgifter upplever att arbetsmiljön underlättade arbetet samt motiverade dem genom ökad kommunikation, självbestämmande och tillit från företaget.
Swedish abstract
In Activity-based workplaces and their effect on motivation and the work environment, the question formulation of how the office's work environment and the employees' motivation to work is affected by activity-based offices. The information has been collected though a qualitative method, in which people working at activity-based workplaces were interviewed. The study shows that the motivation in the majority of cases has been positively affected, but it also appears that certain tasks are better suited to an activity-based approach while some are less suitable. Monotonous tasks are less suitable, while alternating tasks that require creative meetings, discussion and cooperation are better suited. This was made clear after people with monotonous tasks, such as administrative work or tasks where confidential information is handled, experienced the work environment and the high sound levels as a major disturbance which often leads to difficulties in concentrating. People with more varied tasks feel that the work environment facilitated the work and motivated them through increased communication, self-determination and trust from the company.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Aktivitetsbaserat
Activity based
Handle http://hdl.handle.net/2043/28853 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics