SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KVINNOR SOM GENOMGÅTT MISSFALL

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KVINNOR SOM GENOMGÅTT MISSFALL

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KVINNOR SOM GENOMGÅTT MISSFALL
Author Gullberg, Elin ; Martikainen, Rebecca
Date 2019
English abstract
Background: A miscarriage is not just a physical loss, but an emotional one. The feeling of loss for the woman does not change regardless of whether the pregnancy has ceased in week five or 40, but the pain of having lost something remains, and this can involve deep grief with psychological consequences such as depression. Hence, the woman who has undergone a miscarriage is often in great need of nursing. Nurses' responsibility is to carry out a person-centered and safe care, which is of great importance in the meeting with the woman who has had a miscarriage. Aim: The purpose of the literature study was to describe the nurses' experiences of caring for women going through miscarriage. Method: A literature study with qualitative approach was conducted and based on 11 scientific, qualitative articles. Structured database searches were made in three different databases, PubMED, CINAHL and PsycINFO. The articles were qualityreviewed, analyzed using content analysis and compiled in the result. Results: The analysis of the articles resulted in three categories: "Emotional reactions", "Professional attitude" and "Lack of knowledge”. The result showed that nurses' experiences of caring for women with miscarriages are an emotional experience. Nurses try to balance between being professional without being insensitive, and being emotional, but not being too emotionally involved in the miscarriage. It emerged that there was a lack of knowledge among the nurses, but also organizational deficiencies that made the nursing work more difficult. Conclusion: In summary, the result of this literature study suggests that an improvement of the factors surrounding the care of women who have undergone a miscarriage is required for nurses to be able to provide a good and personcentered care. Keywords: Experiences, Miscarriage, Nurses, Nursing, Women
Swedish abstract
Bakgrund: Ett missfall är inte bara en fysisk förlust, utan en känslomässig sådan. Känslan av förlusten för kvinnan förändras inte oavsett om graviditeten upphört i vecka fem eller 40 utan smärtan över att ha förlorat något kvarstår, detta kan innebära djup sorg med psykiska följder som depression. Därför är kvinnan som genomgått ett missfall oftast i stort behov av omvårdnad. Sjuksköterskors ansvar är att utföra en personcentrerad och säker vård, vilket är av stor vikt i mötet med kvinnan som genomgått missfall. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått missfall. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes och baserades på 11 vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Strukturerade databassökningar gjordes i tre olika databaser, PubMED, CINAHL samt PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades med hjälp av innehållsanalys och sammanställdes i resultatet. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier: ”Känslomässiga reaktioner”, ”Professionell attityd” samt ”Kunskapsbrist. Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor med missfall är en känslomässig upplevelse. Sjuksköterskor försöker att balansera mellan att vara professionell utan att vara för känslokall, och att vara emotionell utan vara för emotionellt engagerad i missfallet. Det framkom att det fanns kunskapsbrister hos sjuksköterskorna men även organisatoriska brister som försvårade omvårdnadsarbetet. Konklusion: Sammanfattningsvis tyder resultatet av denna litteraturstudie på att det krävs en förbättring av faktorerna kring omvårdnaden av kvinnor som genomgått missfall för att sjuksköterskor ska kunna ge en god och personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: Erfarenheter, Kvinnor, Missfall, Omvårdnad, Sjuksköterskor
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Miscarriage
Nursing
Nurses
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/28854 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics