Att möta flerspråkighet i förskolans undervisning

DSpace Repository

Att möta flerspråkighet i förskolans undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta flerspråkighet i förskolans undervisning
Author Jönsson, Cecilia ; Ringström, Jonathan
Date 2019
Swedish abstract
Sverige är ett mångkulturellt samhälle där det talas många olika språk och trots den språkliga mångfalden sker enligt (Cummins, 2017) undervisningen på svenska. Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar med flerspråkighet utifrån läroplanens undervisningsbegrepp. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem förskollärare som arbetar inom ett mångkulturellt område. Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av ett normkritiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att förskollärare känner sig osäkra kring sin kunskap i att undervisa flerspråkiga barn samt att de saknar förutsättningar i att bedriva en likvärdig undervisning. I resultatet blir det även synligt att förskollärarna upplever att det är upp till varje enskild pedagog och dess vilja när det kommer till att bedriva undervisning med en flerspråkig barngrupp. De strategier och metoder förskollärarna beskriver att de besitter är något de fått från erfarenhet och eget engagemang.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
flerspråkig undervisning
förskola
förskollärare
modersmål
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/28866 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics