Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan
Author Bergstrand, Elisabeth ; Lenander, Annika
Date 2006
English abstract
[The educationalists thoughts about children’s participation in preschool]
Swedish abstract
Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan Elisabeth Bergstrand Annika Lenander Bergstrand, E. & Lenander, A. Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan. [The educationalists thoughts about children’s participation in preschool] Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, skall förskolan i sin verksamhet medverka till att barnen tillägnar sig de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på. I förskolan skall barnen få uppleva och tillämpa ett demokratiskt handlingssätt. Varje barn skall utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. (Utbilningsdepartementet, 2001) Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka tankar pedagogerna har om barns medinflytande i förskolan. Vi har valt att belysa detta genom att analysera pedagogernas tankar om demokrati, makt, medinflytande och kommunikation. För att få svar på vår frågeställning om vilka tankar pedagogerna har om barns medinflytande i förskolan ställde vi oss följande underfrågor: Ser pedagogerna ett samband mellan demokratiska processer och makt? Skiljer sig pedagogernas tankar om medinflytande och kommunikation beroende på vilka tankar de har om en demokratisk process och makt? Vilka skillnader kan vi påvisa mellan pedagogernas svar och våra tolkningar? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom Malmö stad. Undersökningens viktigaste resultat innebär att vi kan uppfatta ett samband mellan pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens medinflytande beroende på vilken barnsyn de har. Nyckelord: Förskola, demokrati, medinflytande, makt och kommunikation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
medinflytande
makt
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics