FÖRVALTNINGSZOMBIE

DSpace Repository

FÖRVALTNINGSZOMBIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title FÖRVALTNINGSZOMBIE
Author Persson, Jim ; Ånmark, Tobias
Date 2019
English abstract
In a world of alleged dichotomic extremes, students seek answers to the question if political correctness affects the social work. The study draws inspiration from Glenn Loury's theorization of the concept of "political correctness" to find concrete mechanisms behind the concept as a social phenomenon. The study is qualitative and is based on 8 interviews of professional social workers. With the help of Goffman's dramaturgy and partly narrative analysis, the students find, among other things, that the social worker treats his values as a two-part topic: private and professional. This gives the social worker the possibility to distance their own perceptions and wear a ”social worker suit” to carry out their work without experiencing negative sanctions from clients, colleagues or management.
Swedish abstract
I en värld av påstådda dikotomiska ytterligheter söker studenterna svar på frågan om politisk korrekthet påverkar socionomens arbete. Studien hämtar inspiration från Glenn Lourys teoretisering av begreppet ”politisk korrekthet” för att finna konkreta mekanismer bakom begreppet som socialt fenomen. Studien är kvalitativ och utgår från 8 intervjuer av yrkessamma socionomer. Med hjälp av Goffmans dramaturgi och delvis narrativ analys finner studenterna, bland annat, att socionomen behandlar sina värderingar som ett tudelat ämne: privata och professionella. Detta ger socionomen en möjlighet att distansera sina egna uppfattningar och ta på sig en ”socionomkostym” för att utföra sitt arbete utan att uppleva negativa sanktioner från klienter, kollegor eller ledning.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject politisk korrekthet
socialt arbete
Glenn Loury
Goffman
socionomkostym
political correctness
social work
social worker suit
Handle http://hdl.handle.net/2043/28883 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics