Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

DSpace Repository

Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gerdmar, Hilda
dc.contributor.author Ackzell, Anna
dc.date.accessioned 2019-06-17T09:48:41Z
dc.date.available 2019-06-17T09:48:41Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28892
dc.description Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. Barn och föräldraskap kan samtidigt sägas utgöra ett viktigt område inom fältet socialt arbete. Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur bilden av ett eftersträvansvärt föräldraskap idag presenteras i två svenska populärvetenskapliga handböcker för föräldrar. Materialet som ligger till grund för denna uppsats är två utvalda svenska populärvetenskapliga handböcker för föräldrar som kan anses vara populära i sin genre just nu. Med känsla för barns självkänsla (2015) av Petra Krantz Lindgren och Smart föräldraskap (2018) av Mattias Ribbing. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och, förutom ett övergripande intersektionellt teoretiskt ramverk, teorierna kritisk vithetsteori, individualisering och Bourdieus begrepp kapital. Två huvudteman hittades i materialet: närvaro och utveckling. Det uttrycks i materialet som eftersträvansvärt att som förälder vara närvarande i form av att vara engagerad, beslutsam, resursstark, tillgänglig och lyhörd i relation till sina barn. Det framställs även som eftersträvansvärt att som förälder sträva efter utveckling i form av självutveckling men också genom att vilja vara en god förebild och utveckla sina barn i termer av lärande och framgång. Resultatet visar att de teman vi fann ger uttryck för en individualiserad syn på föräldraskap, där de eftersträvansvärda idealen inte tar hänsyn till samhälleliga maktstrukturer som individen lever under, såsom vithet och klass. Det eftersträvansvärda föräldraskapet presenteras istället i de utvalda handböckerna som ett dekontextualiserat ideal. Detta kan ses i linje med neoliberala tendenser som genomsyrar samhällsklimatet idag. Sett till vad tidigare forskning kommit fram till stämmer vårt resultat till stor del överens med denna men indikerar att det inom ämnet finns behov av fortsatt forskning. en_US
dc.description.abstract In recent decades, ideals around parenting practices have in many western cultures intensified and become increasingly expert-oriented. Today, for example, there are a whole host of handbooks filled with different strategies and advice for parents. At the same time, the experiences of children and issues around parenting practices can be said to be important areas in the field of social work. This bachelor thesis aims to investigate, through qualitative methods, how the image of a desirable parenthood is presented in two Swedish popular science handbooks for parents. The material on which this essay is based is two selected Swedish parenting handbooks that can be considered popular in their genre right now. Med känsla för barns självkänsla (2015) by Petra Krantz Lindgren and Smart föräldraskap (2018) by Mattias Ribbing. The material has been analyzed using thematic content analysis and, in addition to an overall intersectional theoretical framework, critical whiteness theory, individualization theory and Bourdieu's concept of capital. Two main themes were found in the material: presence and development. It is expressed in the material as desirable that a parent be present in the form of being committed, decisive, resourceful, available and responsive in relation to their children. It is also presented as desirable as a parent to strive for development in the form of one’s own personal development but also in striving to be a good role model and helping one’s children to develop in terms of learning and success. The themes found throughout the material express an individualized view of parenting, where the ideals presented as desirable do not take into account the social power structures under which the individual lives, such as whiteness and class. Desirable parenting was instead presented in the selected handbooks as a decontextualized ideal. This can be seen in line with neoliberal tendencies that permeate the social climate of Sweden and many other Western cultures today. In relation to previous research, our results largely correspond to earlier findings, but indicate that there is a need for further research in this area. en_US
dc.format.extent 41 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Föräldraskap en_US
dc.subject Föräldraskapsideal en_US
dc.subject Handböcker en_US
dc.subject Individualisering en_US
dc.subject Intersektionalitet en_US
dc.subject sociala strukturer en_US
dc.title Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar en_US
dc.title.alternative Don´t forget to optimize the children, darling - a study of how a desirable parenthood is presented in two handbooks for parents en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dcterms.relation.coopPrivate 198910241986
dc.contributor.examiner Lill, Linda
dc.contributor.supervisor Kolfjord, Ingela
mahlocal.xprt.faculty2019 HS en_US
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics