En barndom med övervikt eller fetma

DSpace Repository

En barndom med övervikt eller fetma

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En barndom med övervikt eller fetma
Author Persson, Matilda ; Viberg, Malin
Date 2019
English abstract
Overweight and obesity in adults and children is a complex and growing matter within all social classes. The complexity is due to overweight and obesity being a result of different factors with consequences that are both physical, psychological and social. Children not having great influence over their lives makes them dependent on their parents and other grown ups in their surroundings. This constrains them to impact their access to food and movement, which is why the responsibility of obesity in the child lands upon the parents. However, the complexity of the problem limits the parents to what extent they can impact their child's weight and also to what degree they address their child’s weight to be a problem at all. This will affect the ongoing possibilities for the child to get a healthy lifestyle and thereby access to its life on the same terms as everyone else. The aim of this study is to explore how professionals around children with obesity or overweight comprehend the life conditions of the child. This has been done through qualitative interviewing with relevant professionals that are working with children with obesity or overweight. Included in this work is staff from a nursing center, school, social services, children’s clinique, and a clinique that works with preventing and encouraging mental health. The results shows that obesity in children is a very exposed group that is often affected by bullying in school or abusive treatment from their family. The best intervention towards obesity in children is to treat the child before the age of four. The biggest obstacle to access this treatment are the parents unwillingness to see and address their child as overweight. Due to this study's empirical material, research and theoretical framework shows that this neglection most likely is founded in the prevailing bias towards obesity and overweight in general in society.
Swedish abstract
Övervikt och fetma hos vuxna och barn är både ett komplext och ständigt växande problem inom alla samhällsklasser. Komplexiteten beror på att övervikt och fetma är ett resultat av olika faktorer och med konsekvenser som är både fysiska, psykiska och sociala. Eftersom barn inte har mandat över sina egna liv är de uteslutande beroende av sin egen familj och andra vuxna i sin omgivning. Detta gör att de inte kan påverka tillgång till mat och motion i samma utsträckning som en vuxen och därför hamnar ansvaret om barns övervikt uteslutande på föräldrarna. Dock gör komplexiteten av övervikt och fetma att föräldrar ibland har väldigt liten möjlighet att vara med och påverka sitt barns vikt eller ens se hur det kan vara ett problem. Detta påverkar barnets fortsatta möjlighet till en hälsosam livsstil och därmed full tillgång till sitt liv på samma villkor som andra. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur yrkesprofessionella kring barn med övervikt eller fetma upplever barnets livsvillkor. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med relevanta professionella runt barn som lider av övervikt eller fetma. Inkluderat i arbetet är personal på BVC, skola, socialtjänst, barnklinik samt klinik för preventivt arbete för psykisk hälsa. Resultatet visar att barn med övervikt eller fetma är en väldigt utsatt grupp som ofta utsätts för mobbning i skolan eller kränkande behandling av sin familj eller andra i barnets närhet. Bästa behandlingen mot övervikt och fetma är preventivt och bör ske innan barnet fyllt fyra år. Det största hindret för behandling är föräldrarnas ovilja att se sitt barn som överviktigt. Det framkommer av uppsatsens empiri, teori och forskning att denna ovilja hos föräldrarna med största sannolikhet beror på rådande stigmatiseringen i samhället mot överviktiga och de som lider av fetma.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject discrimination
obesity in children
overweight
prevention
parents
stigma
Handle http://hdl.handle.net/2043/28900 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics