Vårdpersonals upplevelse av kommunikation med patienter inom autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning

DSpace Repository

Vårdpersonals upplevelse av kommunikation med patienter inom autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vårdpersonals upplevelse av kommunikation med patienter inom autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning
Author Persson, Sophie ; Saruk, Rafaela
Date 2019
English abstract
Background: Effective communication is a critically important skill for health personnel. Failures of communication may impair patient-centred care. Communication is frequently challenged between health personnel and patients with autism spectrum disorder or intellectual disabilities, due to the communication problems that come with these diagnoses. Aim: This literature review aimed to explore health personnel´s experience of communication with patients with autism spectrum disorder and intellectual disabilities. Method: A literature review of ten studies using a qualitative approach was performed. Studies were collected from CINAHL, PsycINFO and PubMed and an analyse of the selected studies was done. Main and sub-categories were created and based on these categories; the aim of the study was answered. Result: Three main categories describing the experience of health personnel in communicating with the patients emerged through the data analysis. The main categories were; provider competence, individual approach to caregiving and the working environment. Conclusion: This literature review showed that health care personnel experienced limited communication with this patient group, which was attributed to knowledge gaps about the diagnosis as well as a lack of communication strategies. The review concluded that both time shortages and a lack of organization are major problems in the care of these patients.
Swedish abstract
Bakgrund: Kommunikation är en central del i vårdpersonals omvårdnadsarbete. Kommunikationsproblem kan bidra till en mindre personcentrerad vård. När vårdpersonal möter patienter med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning som ofta har kommunikationssvårigheter kan kommunikationsproblem uppstå. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vårdpersonals upplevelser av kommunikation med patienter som är diagnosticerade med AST och ID. Metod: En litteraturstudie baserad på tio studier med kvalitativ ansats. Studierna är inhämtade från PsycINFO, PubMed och CINAHL och en analys av de utvalda studierna utfördes. Huvud och underkategorier skapades och utifrån dessa kategorier besvarades studiens syfte. Resultat: Tre huvudkategorier som beskrev vårdpersonals erfarenhet av kommunikation med patientgruppen framkom genom dataanalysen. Huvudkategorierna var kompetens, individanpassat bemötande och arbetsmiljö. Konklusion: Litteraturstudien visar på att vårdpersonal upplevde att kommunikation med den aktuella patientgruppen var begränsad, en orsak var kunskapsbrist om diagnoserna och brist på kommunikationsstrategier för dessa patientgrupper. Resultatet visade också att såväl tidsbrist som bristfällig organisation var ett problem i omvårdnaden av dessa patienter.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject autismspektrumtillstånd
intellektuell funktionsnedsättning
kommunikation
upplevelse
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/28906 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics