Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

DSpace Repository

Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Avgörande faktorer vid investering av fastigheter i Hyllie
Author Grönvall, Fredrik ; Råbratt, Linnea ; Andreasson, Carl
Date 2019
English abstract
The purpose of this study is to investigate why real-estate companies chose to invest in property within the geographical area of Hyllie, Malmö. Real-estate prices generally tend to be higher when the property is close to the ocean or in a more central location within the city. This is demonstrated by the tenant’s willingness to pay more when the demand is high and the supply is limited. During the past decade, we have seen an unusually high concentration of construction in Hyllie, Malmö, which contains neither of desirable property characteristics. The construction in the district still continues despite there already being 84 buildings constructed. The study will investigate the how real-estate companies exploit the area and contribute to further studies on land exploitation. To collect research material, a semi structured, qualitative method through interviews has been performed. The seven respondents of the survey are all real-estate companies that have invested in properties in Hyllie. All of the participating companies have property which are ready for occupancy in the area and therefore have knowledge of the demand in Hyllie. The questions asked are about the company’s decision to invest in Hyllie and why they have decided to invest in the specific geographical area that Hyllie is situated. The questions have, in some occasions been followed up by complementary questions to make the respondent elaborate their answer. The interviews have been recorded and transcribed to make it possible to thoroughly analyze the research material and link this to previous research and relevant theories. The analysis resulted in the knowledge of the crucial factors, as the possibility to commute, a subtle mix of commercial facilities and residences, exploitable land that is up for sale etc. The two factors that could be considered crucial for the intense exploiting of Hyllie could be related to the available land and access to Hyllie station, this contributes to easy commuting to both the central parts of Malmö city and Copenhagen.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkat fastighetsföretags beslut att exploatera i ett nytt geografiskt område som Hyllie. Priset på fastigheter med närhet till havet eller fastigheter i de centrala delarna av stadskärnan är generellt högre än på andra platser. Detta beror dels på att betalningsviljan hos hyresgäster ökar då efterfrågan är hög och utbudet begränsat. Under det senaste decenniet har vi sett ett ovanligt högt fastighetsbyggande i en specifik geografisk plats i Malmö som inte har några av dessa egenskaper i området, nämligen Hyllie. Fastighetsbyggandet i stadsdelen fortgår fortfarande trots att 84 fastigheter redan står klara för inflyttning. Studien kommer att undersöka vilka faktorer som gör att fastighetsbolagen väljer att exploatera i Hyllie och bidra till fortsatt forskning inom ämnet exploatering. Metoden som använts i studien, för att samla in data till empirin är en semistrukturerad kvalitativ metod genom fysiska intervjuer. De sju respondenterna som deltagit i intervjuer är alla fastighetsföretag som valt att investera i mark i Hyllie. Samtliga företag har byggnader som står klara i området och har erfarenhet av hur efterfrågan i området ser ut. Frågorna som ställs handlar om företagens beslut att investera i Hyllie och varför de sökt sig till just Hyllie. Frågorna har ibland kompletteras med följdfrågor för att få respondenterna att utveckla sina svar. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att noga kunna göra en analys av det empiriska materialet och kunna koppla detta till tidigare forskning och relevant teori. Resultatet av analysen gav kunskap om flera avgörande investeringsfaktorer som kommunikation, lämplig blandning av kontor och fastigheter, tillgänglig mark att exploatera m.fl. De faktorerna som anses avgörande för Hyllies intensiva exploatering konstateras vara just tillgång till mark och Hyllie station som bidrar till en bra kommunikativ stadsdel med närhet till både Malmös centrala delar och till Köpenhamn.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Exploatering
Fastigheter
Hyllie
Handle http://hdl.handle.net/2043/28943 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics