Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

DSpace Repository

Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Litteraturundervisning av äldre texter - Hinder och möjligheter
Author Ahlqvist, Elisabet
Date 2019
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete baserat på en etnografiskt inspirerad studie som har syfte att undersöka hur lärare motiverar och utformar undervisningen av äldre texter på gymnasiet samt hur elever på olika gymnasieprogram upplever denna undervisning. För att utföra studien har använt mig av källor som bidragit till att samla in, bearbeta och analysera den empiri som intervjuerna och observationerna resulterat i. Frågeställningarna är baserade på syftet med studien och lyder: 1. Hur använder sig svensklärare av äldre texter i klassrummet idag? 2. Hur motiverar svensklärare undervisningen av äldre texter i klassrummet idag? 3. Skiljer sig litteraturundervisningen av äldre texter åt mellan de olika programmen och i så fall hur? 4. Hur upplever eleverna undervisningen av äldre texter? För att besvara mina frågeställningar utfördes tre lärarintervjuer, tre fokusgruppsintervjuer med elever ur respektive klass samt observerade två av tre klasser under ett lektionstillfälle. Som metod för analys valdes en innehållsanalys där teman vaskades fram. Detta innebar att intressanta träffpunkter valdes ut efter transkriberingen av intervjuerna som därefter formade tre teman. Resultatet delades sedan upp i tre delar baserat på dessa teman. Dessa tre teman är: Läsning för att öppna dörrar, läsning för igenkänning och läsning för läslust. I varje tema presenteras vad som utläses vara hinder och möjligheter med den olika tillvägagångssätten för undervisning av äldre texter.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject appropriering
efferent läsning
estetisk läsning
igenkänning
kanon
litteraturhistoria
litteraturundervisning
läsare
läslust
pedagogik
reader response theory
sociokulturellt perspektiv
stöttning
äldre texter
Handle http://hdl.handle.net/2043/28951 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics