"Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"

DSpace Repository

"Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"
Author El- Daoud, Lobabah Shaimaa ; Gabaire, Suaad
Date 2019
English abstract
Background: Cognitive impairment may occur due to various cognitive disorders, injuries and diseases that affect the brain. Cognitively impaired patients appear many times in health care, and often these patients experienced stress, anxiety and fear when interacting with nurses and or other healthcare professionals. Purpose: The aim of the study was to highlight the experiences of cognitively impaired patients and their communication with nurses. Method: The research was carried out using a literature study with qualitative design. Eleven scientific articles were used to get the results along with a data collection from the database CINAHL and PubMed. The articles were examined and chosen according to their relevancy and quality. Result: The analysis of the articles resulted in two main categories. Category1: to see and understand the patient with the following subcategories: interaction between patient and nurse, lack of time, and emotional experiences. Category 2: Patients’ view regarding communication with the subcategory: communication barriers that have a negative and nonsustainable transfer of information Conclusion: Several negative experiences were found in patients with cognitive impairment in health care. In order not to exclude this patient group and treat them unfairly, it is of great importance to understand their experiences. In order for the nurse to be able to work from person-centered care, an understanding of the patients' experiences of living with a cognitive disability is needed.
Swedish abstract
Bakgrund: Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador samt sjukdomar som påverkar hjärnan. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning förekommer många gånger inom hälsosjukvården. Många gånger upplever dessa patienter stress, oro och rädsla i möte med sjuksköterskan eller övriga vårdpersonal. Syfte: Studiens syfte var att belysa erfarenheter av kommunikation med sjuksköterskan hos patienter med kognitiv funktionsnedsättning. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design. Elva vetenskapliga artiklar användes för att få fram resultatet. Databassökningen genomfördes med blocksökningar i CINAHL och PubMed. Artiklarna granskades utefter relevans och kvalitet Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i två huvudkategorier. Kategori 1: se och förstå patienten med underkategorierna: samspel mellan patient och sjuksköterska, tidsbrist, och emotionella upplevelser. Kategori 2: patients syn på kommunikation med följande underkategorier: kommunikationshinder som inverkar negativt och icke- hållbar informationsöverföring. Konklusion: Litteraturstudien visade att patienter med kognitiv funktionsnedsättning upplevde att kommunikationen var begränsad på grund av brist i såväl tid som kunskap samt i förståelse. Resultatet påvisade även flertalet bristande faktorer som alla utgör ett problem i omvårdnaden av berörd patientgrupp.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
kognitiv funktionsnedsättning
Erfarenheter
Sjuksköterska
Patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/28984 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics