Sjuksköterskans upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor
Author Sande, Paula ; Ekman, Elida
Date 2019
English abstract
Background: Violence occurs everywhere in the world and many times it's the nurses who meet the victims first in health care. Nurses are responsible for being professional when caring for the victims and to detect the violence. Aim: Describe the experiences of nurses who provide care for survivors of violence. Methods: Qualitative literature study based on 10 scientific articles. The databases that was used was PubMed and CINAHL. The studies have been reviewed, analysed and put together to a result. Results: was presented in different themes: Emotional experience of the meeting, professional challenges followed by the respective sub-categories. The result demonstrated that undergraduate nurses suffered from a lack of knowledge, emotional impact due to the encounter with sexually abused women. Several nurses had difficulty managing their emotions, some brought the feelings home to their family which affected them negatively. A recurring problem was also the lack of time the nurses had to be fully engage in each individual woman. Conclusion: The results of the literature study showed that the majority of nurses experienced fear, powerlessness and anxiety of the meeting with female survivors of violence. The nurses had different experiences and different conditions to provide good care to women that been exposed to violence which could lead to professional challenges in the daily nursing work but also emotional experiences with the nurses.
Swedish abstract
Bakgrund: Våld förekommer överallt i världen och många gånger är det sjuksköterskor som träffar kvinnorna först när de söker sjukvård. Sjuksköterskorna har ansvar att vara professionella i mötet med våldsutsatta kvinnor samt att upptäcka våld. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta kvinnor. Metod: En litteraturstudie av kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga studier. Databaserna som användes till litteraturstudien var PubMed och CINAHL. Studierna har granskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. Resultat: Presenterades i två huvudkategorier Emotionella upplevelser av mötet och Professionella utmaningar efterföljt med respektive underkategorier. Resultatet påvisade att grundutbildade sjuksköterskor led av kunskapsbrist, känslomässig påverkan på grund av mötet med våldsutsatta kvinnor. Flera sjuksköterskor hade svårigheter att hantera sina känslor, vissa tog med känslorna hem till familjen i det dagliga livet vilket påverkade dem negativt. Ett återkommande problem var även upplevelsen av bristen på tid att kunna engagera sig fullt ut i varje enskild kvinna. Konklusion: Litteraturstudiens resultat visade att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde rädsla, maktlöshet och ångest av mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskorna hade olika erfarenheter och olika förutsättningar för att ge god omvårdnad till våldsutsatta kvinnor vilket kunde leda till professionella utmaningar i det dagliga omvårdnadsarbetet och emotionella upplevelser hos sjuksköterskorna.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterskor
Upplevelse
Möte
Våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/28985 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics