Att stödja långtidsarbetslösa - konsten att mäkla anställningsrelationer

DSpace Repository

Att stödja långtidsarbetslösa - konsten att mäkla anställningsrelationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att stödja långtidsarbetslösa - konsten att mäkla anställningsrelationer
Author Hallström, Anna ; Törnqvist, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning Examensarbetet behandlar hur långtidsarbetslösa med stöd och insatser kan komma i arbete. Syftet var att identifiera framgångsfaktorer och dilemman när långtidsarbetslösa med hjälp av medlande och stödjande insatser kommer till en ny anställning. Våra frågeställningar var: Vilka framgångsfaktorer identifierar handledarna i sitt arbete med deltagarnas arbetssökande? Vilka dilemman föreligger i handledarnas arbete med deltagarnas arbetssökande? Teoretiska begrepp som används är socialt stöd (House 1985), habitus, kapital och fält (Bourdieu 1994) och begreppet arbetsmarknadsintermediär (Benner 2002). En kvalitativ metod valdes och halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide genomfördes med åtta verksamma handledare. Resultaten tyder på att framgångsfaktorer är att stödja de långtidsarbetslösa deltagarnas självkänsla och öka deras kunskap om arbetsmarknaden. Vidare är det betydelsefullt att få förståelse för rekryteringsprocesser och sociala koder. En annan framgångsfaktor som lyfts är att underhålla och expandera den arbetssökandes och handledarens sociala nätverk. Inom dessa framgångsfaktorer identifieras dilemman som handledarna får hantera, såsom deltagarnas kunskapsnivåer, sociala förmågor och självkänsla. Andra dilemman är arbetsgivares attityder och Arbetsförmedlingens regleringar. Nyckelord: Attityder, intermediär, långtidsarbetslös, socialt nätverk, socialt stöd.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
Intermediär
Långtidsarbetslös
Socialt nätverk
Socialt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/28986 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics