Vad vet socialtjänsten om genus och jämställdhet? En studie om socialsekreterares medvetenhet i arbetet med klienter

DSpace Repository

Vad vet socialtjänsten om genus och jämställdhet? En studie om socialsekreterares medvetenhet i arbetet med klienter

Details

Files for download
Icon
titelsida, abstract, ...
Icon
text
Icon
bilaga
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad vet socialtjänsten om genus och jämställdhet? En studie om socialsekreterares medvetenhet i arbetet med klienter
Author Mojsijev, Silvija ; Mörving, Caroline
Date 2006
English abstract
How conscious are the social services of gender and equality between men and women? A study of social workers awareness in their work with clients.
Swedish abstract
Det talas ofta om vilket jämställt samhälle Sverige är och hur långt vi har kommit när det gäller kvinnors och mäns lika rättigheter. Trots detta visar forskning att könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män fortfarande är vanligt förekommande inom socialt arbete och att klienter bemöts och behandlas olika utifrån kön. Vi undrade därför hur medvetenheten om genus och jämställdhet ser ut hos socialsekreterare i deras arbete med klienter och hur socialsekreterare ser på den forskning som menar att klienter behandlas olika utifrån kön. Våra resultat visar att medvetenheten bland socialsekreterarna är väldigt ojämn och bristfällig. De flesta reflekterar inte alls över genus- och jämställdhetsaspekter i sitt arbete med klienterna och de socialsekreterare som reflekterar över det upplever svårigheter i att arbeta med dessa frågor gentemot klienterna. Vår undersökning visar också att socialtjänsten i stor utsträckning utgår från könsstereotypa mönster i bemötande och behandling av klienter. Det jämställdhetsarbete som görs i Malmö stad når, enligt vår undersökning, dåligt ut till socialkontoren och väcker heller inte något större engagemang hos socialsekreterarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
jämställdhet
socialsekreterare
kön
klienter
samhällsstrukturer
Handle http://hdl.handle.net/2043/2899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics