Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av skolledares uppfattning av specialpedagogens roll

DSpace Repository

Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av skolledares uppfattning av specialpedagogens roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolledares bild av specialpedagogen En kvalitativ undersökning av skolledares uppfattning av specialpedagogens roll
Author Alm Sandström, Johan
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Sandström, Johan (2018). Skolledares bild av specialpedagogen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Uppsatsen ämnar bidra till förståelse för hur rektorer ser på specialpedagogrollen och hur speci-alpedagogen kan nyttjas i skolans kring specialpedagogiska frågor på en individ-, grupp- och organisationsnivå. Syfte och frågeställningar Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolledare ser på specialpedagogen och dennes funktion i skolans verksamhet. Då en mer utförlig arbetsbeskrivning saknas i officiella styrdokument blir rektorn, som leder och fördelar arbetet inom skola, och dennes tolkning och förståelse för speci-alpedagogen, avgörande för hur specialpedagoguppdraget utformas. Uppsatsen utgår från följande frågeställning: • Hur uppfattar skolledare specialpedagogens kompetens, funktion och roll i verksam-heten? Teori Studiens teoretiska ansats lutar sig mot systemteori och fenomenologisk analys. Metod Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden är semi-strukturerade in-tervjuer som genomförts med fem skolledare, varav tre är rektorer och två biträdande rektorer. Fyra av de intervjuade skolledarna är verksamma på gymnasienivå och en på grundskolan i högstadiet. Resultat Resultatredovisning är kategoriserad i fyra huvudteman: specialpedagogens funktion, specialpe-dagogens arbetsuppgifter, skolledarnas egna erfarenheter av specialpedagoger och hur skolle-darna ser på framtiden för specialpedagoger. Sammanfattningsvis ger rektorerna överlag en bild av specialpedagogen som att ha en viktig roll i verksamhetens organisatoriska arbete, även om det mer praktiska av hur ett sådant arbete struktureras inte blir synlig under intervjuerna. Specialpedagogiska implikationer Uppsatsen ämnar belysa hur skolledarna ser på specialpedagogens funktion i svensk skola och i sin egen verksamhet. Rektorernas uppfattning och vision är av stor betydelse för hur den speci-alpedagogiska verksamheten formas, även om denna inte är allenarådande. Faktorer som lärarna (och deras arbetsbelastning) samt budget och resursfördelning har också påverkan för hur arbe-tet utformas. För att specialpedagogen ska kunna göra ett arbete som speglar den kompetens som utbildningen ger är det därför viktigt att rektor och specialpedagog delar denna syn, men även att lärarna i verksamheten upplever att det organisatoriska arbetet har legitimitet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject rektor
skolledare
specialpedagog
systemteori
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/28992 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics