Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem

DSpace Repository

Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem
Author Andersson, Felicia ; Osareh, Aida
Date 2019
English abstract
Background: In 2018 there were a need of 817 organs in Sweden. Only 16 percent of the Swedish population are registered in the national organ donation register. Sweden are using presumed consent which means that if the patients wish is not known and if there are no reasons to assume that the patient has a negative attitude towards organ donation the law assume a positive attitude. The last will are always the base of the decision, but with an unknown will the closest relative are asked for a decision about the organ donation. Aim: The aim of this study was to explore relatives´ experiences of decisionmaking on tissue- or organ donation of a deceased family member. Method: A literature review with a qualitative approach was used. The studies ten was search in the databases PubMed and Cinahl and was assessed with content analysis. Results: It emerged three main categories and seven subcategories in the result. The relatives often experienced that the information that were given couldn´t be received and it were difficult to understand the process. In the decision-making the relatives tried to find meaning with the situation and at the same time they tried to buy some time by consenting to organ donation. However it emerged that the relatives felt a lack of support and follow-up towards the health professionals after the decision-making. Conclusion: Both positive and negative experiences were brought up in terms of the decision on tissue and organ donation. However, the result showed multiple inadequacies towards the healthcare professionals that could be used to improve the situation for the relatives´. Keywords: Experiences, Qualitative studies, Relatives, Tissue- or organ donation
Swedish abstract
Bakgrund: År 2018 fanns det ett behov av 817 organ i Sverige. Av den svenska befolkningen är endast 16 procent registrerade i organdonationsregistret. Sverige använder sig av förmodat samtycke. Det innebär att om det inte har framkommit vad patientens vilja varit och det samtidigt inte funnits något som tyder på att patienten hade en negativ inställning till donation, utgår lagen ifrån att patienten varit positivt inställd. Grunden till beslut är alltid den senaste viljeyttringen och om denna är okänd tillfrågas alltid närmaste anhörig om beslut angående donation. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser vid beslut om vävnads- eller organdonation av en avliden familjemedlem. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ studiedesign användes. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl och analyserades utifrån innehållsanalys. Resultat: Det framkom tre huvudkategorier och sju subkategorier i resultatet. De anhöriga upplevde att informationen som gavs ofta inte kunde tas in och att det var för svårt att förstå processen. I beslutstagandet försökte de anhöriga finna mening med situationen samtidigt som en del försökte köpa tid genom att samtycka till donation. Dock framkom det att de anhöriga kände ett bristande stöd från sjukvårdspersonalen efter beslutstagandet och de efterfrågade uppföljning. Konklusion: Både positiva och negativa erfarenheter upplevdes gällande beslut om vävnads eller organdonation. Resultatet påvisade även ett flertal bristande faktorer i sjukvården som skulle kunna tas tillvara och förbättra situationen för de anhöriga. Nyckelord: Anhöriga, kvalitativa studier, upplevelser, vävnads- eller organdonation
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anhöriga
Kvalitativ
Upplevelser
Vävnadsdonation
Organdonation
Handle http://hdl.handle.net/2043/28997 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics