Områdespolisernas roll - En kvalitativ studie om områdespolisernas upplevelse av sina arbetsförutsättningar

DSpace Repository

Områdespolisernas roll - En kvalitativ studie om områdespolisernas upplevelse av sina arbetsförutsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Områdespolisernas roll - En kvalitativ studie om områdespolisernas upplevelse av sina arbetsförutsättningar
Author Alnesved, Annica ; Macauley, Belinda
Date 2019
English abstract
The major police reform in 2015 is referred to as the largest reorganization in modern times. Citizens' pledges aimed at preventing crime, increasing security, strengthening confidence in the police and increasing citizens' and local communities' involvement in crime prevention and efforts aimed at increasing the perceived feeling of safety, are an important part of the work of the new organization. Also working from a clear problem description. Community police in Sweden are of great importance in this work. The study aims to shed light on the work situation for community police in Sweden, whether conditions allow them to fully comply with their role specification and to clarify whether the work assignment is considered clear. Qualitative design forms the basis of the study concerned; the results are based on four semi-structured interviews of community police from different locations in Police Region South with particularly vulnerable areas. The study is based on previous research of organizations, reorganization, the influence of reorganization on employees and the implementation of working methods such as Problem Oriented Policing (POP) and Community Policing (COP). The results show that there is general clarity about the stated work description but that the subjective interpretation and also the interpretation of the management is of relevance. The community police work in the best way on the basis of the conditions that exist today, but staff shortages lead to the community police often being commanded to carry out other tasks within the organization, which leads to a lack of continuity in the work. The results also show the importance of management support. The results largely confirm previous research. Support from previous research is found in the importance of a clear job description, the importance of management support, the importance of the employee's subjective experience of his work situation and the importance of adequate staff. Also the importance of including employees during reorganization. Longitudinal future research on the influence of reorganization among employees is recommended. This allows for the possibility of transparency in the organization's change as well as its impact on employees.
Swedish abstract
Den stora Polisreformen 2015 benämns som den största omorganiseringen i modern tid. Medborgarlöften som syftar till att förebygga brott, öka tryggheten, stärka förtroendet för Polisen samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, är en betydelsefull del av arbetet i den nya organisationen. Även att arbeta utifrån en tydlig problembild. Områdespoliser i Sverige är av stor vikt i detta arbete. Studien syftar till att belysa arbetssituationen för Områdespoliser i Sverige, huruvida förutsättningar finns för att till fullo uppfylla sina arbetsdirektiv samt belysa om arbetsuppdraget anses som tydligt. Kvalitativ design ligger till grund för berörd studie; resultaten baseras på fyra semistrukturerade intervjuer av områdespoliser från olika orter i Polisregion Syd med särskilt utsatta områden. Tidigare forskning kring organisationer, omorganisation, påverkan av denna på anställda, samt implementering av arbetsmetoder som Problem Oriented Policing (POP) och Community Policing (COP) ligger till grund för studien. Av resultatanalysen framgår att det i stort råder tydlighet kring arbetsbeskrivningen men att den subjektiva tolkningen och även arbetsledningens tolkning är av relevans. Områdespoliserna arbetar på bästa sätt utifrån de förutsättningar som idag finns men personalbrist leder till att områdespoliserna ofta blir kommenderade till att utföra andra polisiära uppdrag, vilket leder till brist på kontinuitet i arbetet. Av resultatet framgår även vikten av ledningsstöd. Stöd av tidigare forskning finnes avseende vikten av ett tydligt arbetsuppdrag för det polisiära arbetet, ledningsstöd, den anställdes subjektiva upplevelse av dennes arbetssituation, samt vikten av adekvat personal och att vid omorganisationer inkludera medarbetaren. Longitudinell framtida forskning kring påverkan av omorganisation hos anställda rekommenderas. Detta för möjlighet av insyn i såväl organisationens förändring samt anställds upplevelse därav.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject community policing, problem oriented policing, police organization, organization, reform, reorganization, structure
Handle http://hdl.handle.net/2043/29011 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics