”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?

DSpace Repository

”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?
Author Najam, Misbah Rashid ; Bengtsson, Malin
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att genom observationer och intervjuer synliggöra hur en uteförskola bedriver sin verksamhet samt huruvida det pedagogiska arbetet skiljer sig från traditionell förskoleverksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus. Bakgrunden för examensarbetet är att vi har tidigare erfarenheter av att utomhusvistelsen inte används lika pedagogiskt som inomhusvistelsen. Det kan förekomma olika betydelser för utevistelsen och uteverksamheten. Empiriskt material har insamlats genom kvalitativ metod där både observationer och semistrukturerade intervjuer gjordes med aktörer som hade en aktiv roll i vår fallstudie. Vi har också tagit fältanteckningar för att få ett bredare och djupare perspektiv av våra observationer. Empirin har analyserats utifrån Kolbs modell om upplevelsebaserat lärande, men även ur ett pedagogiskt perspektiv. En tematisering av de centrala begreppen utemiljö, utevistelse, uteförskola och utomhuspedagogik har gjorts inför analys- och resultatavsnittet. Resultatet av denna studie visar att det mesta av den vardagliga pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus på en uteförskola till skillnad från en traditionell förskola, där normen är att bedriva pedagogisk verksamhet inomhus. Studiens resultat är att begreppen utomhuspedagogik, utevistelse och uteverksamhet är svårtolkade och sammanblandade. Studien visar också att det förekommer många olika begreppsformuleringar inom natur- och utomhuspedagogik.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29032 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics