Den institutionaliserade sexualiteten

DSpace Repository

Den institutionaliserade sexualiteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den institutionaliserade sexualiteten
Author Gubelic, Helena ; Svensson, Maria
Date 2006
English abstract
This is a qualitative study with a perspective of social-construction. By using a discourse- analytic method the purpose of the study has been to examine witch prevailing discourses concerning sex and sexuality that marks the social work praxis of the definition ”boundless sexual behavior”: a conception witch in some context is used within the social work concerning young girls and their problems. The investigated material is based on two “open” (unstructured) interviews with social practitioners who works at an institution were young girls and women are taken care of by law. This has further been connected to relevant literature concerning sex, gender and sexuality. The study reveals that the prevailing discourses is marked by a sex/gendered conception of the world containing generalisations, myths, stereotypes and objectifications. The girls are constructed and reduced as traumatized victims and manipulative seducing sex-objects. Whose sexuality isn’t expressed as their own but as tied to the man. The men on the other hand are reduced as infantilized and dehumanized victims of socio-cultured and biological inheritance. Despite that the definition ”boundless sexual behavior” can’t be defined according to any theories, directions ore ”officially” settled instructions, the term is applied as a “common sense” concept within the social work praxis. For us, a remarkable phenomenon is that this label almost exclusively is applied on to girls’ sexuality. However the divergence between the sexes has serious consequences fore those included in the category. The girls are constructed as sexual “problem holders” and are stuck with this label in their social journals.
Swedish abstract
Detta är en kvalitativ studie med ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Syftet med studien har varit att, med hjälp av en diskursanalytisk metod, undersöka vilka rådande diskurser gällande kön och sexualitet som präglar det sociala arbetets praxis av begreppet ”gränslöst sexuellt beteende”: ett begrepp som i vissa sammanhang används inom det sociala arbetet gällande unga flickor och deras problematik. Undersökningsmaterialet är baserat på två öppna intervjuer med sociala praktiker som arbetar på en statlig institution där unga tjejer och kvinnor är omhändertagna enligt LVU. Detta har i sin tur kopplats till relevant litteratur som berör området kön och sexualitet. Av undersökningen framkommer att den rådande diskursen präglas av en könslig föreställningsvärld innehållandes generaliseringar, myter, stereotypiseringar och objektifieringar. Flickorna konstrueras till traumatiserade offer och manipulativa förföriska sexobjekt, vars sexualitet det inte talas om som deras egen utan denna knyts an till mannen, som i sin tur infantiliseras och avhumaniseras som offer för ett sociokulturellt och biologiskt arv. Trots att begrepp ”gränslöst sexuellt beteende” inte går att definiera enligt vare sig några teorier, anvisningar eller ”officiellt” fastställda riktlinjer används termen som ett för många självklart begrepp inom det sociala arbetets praxis. Ett för oss märkligt fenomen är att etiketten nästan uteslutande appliceras på flickors sexualitet. Skiljandet mellan könens sexualitet liksom konsekvenserna därav blir dock i allra högsta grad verkliga för dem som inbegrips i kategorin. Flickorna konstrueras till ”problembärare” av sin sexualitet och får dras med det i sina utredningar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskurs
kön
manipulation
promiskuös
sexualitet
socialt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/2906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics