Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

DSpace Repository

Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kameraövervakning på Kroksbäck. En studie om medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till eventuell kameraövervakning
Author Turcinovic, Selma ; Selmanovic, Eldar
Date 2019
English abstract
Kroksbäck is a sub-area in western Malmö which is listed as a risk area in the police's own report on vulnerable areas. At present there is no police camera surveillance at Kroksbäck, but it is a measure that the police in Malmö plans to introduce into the sub-area. The level of knowledge regarding police camera surveillance is both comprehensive and ambiguous and at the same time lacks important aspects such as the residents 'and workers' attitude towards police camera surveillance in residential areas. The purpose of the current study is to investigate, on behalf of the Police Area Malmö, the citizens and local key informants perception of the problem picture in Kroksbäck. Furthermore, the study intends to investigate the citizens 'and local key informants' attitude to a possible camera surveillance in Kroksbäck, and whether any camera surveillance would add increased security in the sub-area. The present study has been conducted with an abductive approach consisting of a questionnaire survey and semi-structured interviews. The selection of participants has been made through quota- and targeted selection to enable relevant participants come to speak. The survey was conducted at Kroksbäck with both residents and working persons in the sub-area. The interviews were conducted with local key informants in the form of the focus group, recreation centre Lyktan, landlord MKB and an area police. The result of the study showed that the majority of the residents and the local key informants had an overall positive attitude towards a possible insertion of camera surveillance at Kroksbäck. Furthermore, most respondents stated that such a camera surveillance would also give them an increased perceived security. However, they were less sure that only camera surveillance could prevent crime, but instead meant that the crime was being moved. Since camera surveillance is an important tool in the police's crime prevention and security-creating work, it is of the utmost importance that people continue to explore people's experiences of camera surveillance as it is the citizens who should benefit from it.
Swedish abstract
Kroksbäck är ett delområde i västra Malmö som listats som ett riskområde i polisens egen rapport om utsatta områden. I dagsläget existerar ingen polisiär kameraövervakning i Kroksbäck, men det är en åtgärd som Polisområde Malmö planerat att införa i området. Kunskapsläget kring polisiär kameraövervakning är både omfattande samt mångtydig och saknar samtidigt viktiga aspekter. Aspekter såsom de boende och verkandes inställning gentemot polisiär kameraövervakning i bostadsområden. Syftet med aktuell studie är att på uppdrag av Polisområde Malmö undersöka medborgarnas samt lokala nyckelinformanters uppfattning av problembilden i Kroksbäck. Vidare ämnar uppsatsen att undersöka medborgarnas samt lokala nyckelinformanters inställning till en eventuell kameraövervakning i Kroksbäck, samt om en eventuell kameraövervakning skulle tillföra ökad trygghet i delområdet. Föreliggande studie är genomförd med en abduktiv ansats bestående av en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. Urvalet har skett genom ett icke-sannolikhets- och målinriktat urval för att relevanta respondenter skall komma till tals. Enkätundersökningen genomfördes i Kroksbäck med både boende och verkande personer i delområdet. Intervjuerna genomfördes med lokala nyckelinformanter i form av fokusgruppen, fritidsgård Lyktan, hyresvärd MKB samt en områdespolis. Resultatet i studien visade att majoriteten av de boende och de lokala nyckelinformanterna hade en övergripande positiv inställning gentemot ett eventuellt införande av kameraövervakning i Kroksbäck. Vidare uppgav de flesta respondenterna att en sådan kameraövervakning också hade gett de en ökad upplevd trygghet. Däremot var de mindre säkra på att enbart kameraövervakning skulle kunna förebygga brottsligheten utan menade istället att den hade förflyttats. Eftersom kameraövervakning är ett viktigt verktyg i polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete är det av yttersta vikt att fortsätta undersöka människors upplevelser av kameraövervakning eftersom det är medborgarna som skall gynnas av det.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Abduktiv metod
Inställning
Kameraövervakning
Polisområde Malmö
Tematisk analys
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29068 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics