Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

DSpace Repository

Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag
Author Lindfors, Frida ; Olsson, Minette
Date 2019
Swedish abstract
Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. Metoden som vi har valt att använda oss av är en kvalitativ forskningsmetod, där insamlingsmetod av data grundar sig på semistrukturerade intervjuer med sex verksamma pedagoger från småbarnsavdelningar i södra Skåne. Metodvalet för vår databearbetning är en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av ett anknytningsperspektiv med dess centrala begrepp har den insamlade empirin analyserats. I studiens resultat framkommer det att samtliga pedagoger är bekanta med begreppet anknytning, respondenterna har olika förståelse för begreppets betydelse samt dess funktion. Samtidigt önskar samtliga pedagogerna en fördjupad förståelse för anknytning och att det är väsentligt som pedagog att våga erkänna sina utvecklingsområden. Alla respondenter har en uppfattning kring barns anknytningshierarkier och en del pedagoger lyfter att innebörden är väsentlig att förstå grundat på deras profession. Medan somliga pedagoger uttrycker att hierarkin hämmar barnet och verksamheten. Anknytningshierarkier speglas därav på olika sätt i praktiken. Resultatet i denna studie visar att begreppet omsorgs otydliga definition i kombination med att lärandeuppdraget har fått ett större fokus än omsorgsuppdraget kan leda till en splittrad uppfattning kring anknytningsteorins roll i förskolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anknytningsteori, anknytning, anknytningshierarkier, Trygg bas
Handle http://hdl.handle.net/2043/29077 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics