“Det är hårfint var gränsen går” - En studie om pedagogers förhållningssätt till våldsam lek i förskolan

DSpace Repository

“Det är hårfint var gränsen går” - En studie om pedagogers förhållningssätt till våldsam lek i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det är hårfint var gränsen går” - En studie om pedagogers förhållningssätt till våldsam lek i förskolan
Author Björklundh Perini, Emilie ; Gribbling, Sanna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka vad pedagoger, verksamma i förskolan, definierar som våldsam lek samt vilken professionell roll pedagogerna anser sig ha till det när barn leker av det som pedagogerna anser är våldsamma lekar. Tidigare forskning om barns lek visar att leken är en stor del av barnens vardag på förskolan och inslag av våldsamma lekar förekommer dagligen på olika sätt. Pedagoger måste därför förhålla sig även till våldsam lek. Pedagoger i förskolan har en viktig roll att vägleda barnen genom leken för att bidra till barnens fortsatta lärande och utveckling. Studien utgår ifrån ett relationellt perspektiv och empirin har analyserats utifrån det. Den metod som använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer där sju stycken pedagoger har intervjuats. Vårt resultat visade att pedagogerna hade problem med att veta hur närvarande de behöver vara i relation till våldsam lek. Empirin diskuterades i förhållande till den tidigare forskning som valts ut vilket visade sig ha många likheter. Ofta valde pedagogerna att styra barnens lek i en riktning som för pedagogerna var mer acceptabel och positiv, ändå syftade pedagogerna på att barnen hade inflytande över leken då de förde en dialog med barnen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
pedagog
kommunikation
lek
förhållningssätt
samspel
våldsam lek
relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/29089 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics