Medborgarens roll vid planering av kollektivtrafik – en fallstudie om BRT i Helsingborg

DSpace Repository

Medborgarens roll vid planering av kollektivtrafik – en fallstudie om BRT i Helsingborg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Medborgarens roll vid planering av kollektivtrafik – en fallstudie om BRT i Helsingborg
Author Aldgård Wiklund, Fredrik
Date 2019
English abstract
Public transportation is an essential part of many people’s everyday life and a natural segment of the city. Research outside Sweden shows that the possibility for citizens to participate within the planning of public transportation is rather limited. There is a lack of knowledge whether this statement applies to a Swedish context or not. The purpose of this study was to contribute with knowledge and understanding to the discourse of citizen participation and the planning of public transportation in Sweden. This has been achieved by a case study of a Bus Rapid Transportation project called HelsingborgsExpressen (The Helsingborg Express) in the southern part of Sweden. A content analysis and interviews with planners has resulted in a nuanced picture of HelsingborgsExpressen and citizen participation within the public transportation planning. The study shows that the planning of public transportation is based around a rational planning discourse that follows established planning principles and set goals. The goal of a redoubled market share for the public transportation occurs frequently within the discourse in question. The planning process for HelsingborgsExpressen is, in many regards, an example of this. Within the planning, one opportunity for citizen participation occurred in the district Råå. The purpose of this citizen participation was to let people prioritize amongst three possible routes for the bus. The study also shows that citizen participation within the planning of public transportation can be used to inform the citizens, access their local knowledge as well as a tool for including the citizens to a greater extent. Within HelsingborgsExpressen, the study shows that the citizens’ local knowledge is valuable, but the question regarding how this local knowledge has been used in the decision-making process still exists.
Swedish abstract
Kollektivtrafik är en stor del av mångas vardag och en självklar del av staden. Internationell forskning visar att möjligheten för medborgare att delta i kollektivtrafikplaneringen är tämligen låg. Däremot saknas det kunskap kring hur detta ser ut i Sverige. Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring hur medborgardeltagande kan se ut inom planeringen av kollektivtrafik. Studien syftade även till att skapa en förståelse för hur planering av kollektivtrafik sker i praktiken. För att undersöka detta har en fallstudie av bussprojektet HelsingborgsExpressen i Helsingborg genomförts. Genom en analys av policydokument och intervjuer med tjänstepersoner har det skapats en nyanserad bild av HelsingborgsExpressen samt medborgardeltagande inom kollektivtrafik. Studien visar att kollektivtrafikplanering utgår från en rationell planeringsmodell som följer tydliga planeringsprinciper för att bidra till uppsatta mål. Målet om en ökad andel kollektivtrafikresenärer förekommer ofta inom denna diskurs. Planeringsprocessen för HelsingborgsExpressen har i mångt och mycket liknat detta tillvägagångssätt. Studien visar dock att det inom HelsingborgsExpressen till viss del skett en kombination av rationell och kommunikativ planering. I planeringen genomfördes en dialog på stadsdelen Råå där syftet var att få reda på hur medborgarna ställde sig till tre olika alternativ för bussens sträckning. Studien visar också på att en dialog inom kollektivtrafikplanering kan syfta till att informera medborgare, få tillgång till den lokala kunskapen samt som ett verktyg för en ökad inkludering av medborgarna. Inom HelsingborgsExpressen framgår det att medborgarnas lokala kunskap är betydelsefull, däremot finns det tvivelaktigheter angående hur kunskapen har använts samt vilken betydelse den har haft i den beslutsfattande processen.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kollektivtrafik
medborgardeltagande
buss
BRT
Helsingborg
dialog
citizen participation
public transportation
Handle http://hdl.handle.net/2043/29116 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics