Can difference in yield be justified?

DSpace Repository

Can difference in yield be justified?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Can difference in yield be justified?
Author Åhman, Hjalmar ; Petersson, Sebastian
Date 2019
English abstract
Abstract Title: Can difference in yield be justified? Subject, Course: Real Estate Science, Bachelor Thesis 15 credits Authors: Hjalmar Åhman and Sebastian Petersson Advisor: Peter Karpestam Keywords: Risk, yield, vacancies, default risk, real estate housing Swedish real estate market is booming due to low interest rates, housing shortages and almost no vacancies. The low interest rates have made it more interesting to invest in real estate, while the mentioned housing shortage may conceivably increase the incentive to invest in real estate. The risks for real estate should be similar regardless of the situation if one looks at the above, where the borrowing is cheap, the housing shortage is high and the vacancies close to non-existing. It is therefore a fair question to ask why real estate companies have different direct yield requirements for housing properties in different locations? The purpose of the study is to gain an insight into how property owners think when they set their requirements for returns and understand why the yield requirements are different in different locations. In connection therewith, we will also study how the property companies handle the risks associated with the real estate market. A quantitative questionnaire has been answered by 31 real estate companies that manage rental apartments around Sweden's three largest cities, Stockholm, Malmö and Gothenburg. The survey was addressed to the company's analysts or investment managers. The questionnaire responses gave an insight into the companies' portfolios, their yield requirements, vacancies, relocations, standard risk and in what position they believe the risk is greatest to own real estate. The study's results confirm that the real estate companies have very low vacancies in their stock regardless of their location. Our regression model explains 54.7% of the direct yield requirements and in order to have substantially certain of the background to the property companies' direct yield requirements and risk assessment, more observations and more explanatory variables may be required.
Swedish abstract
Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. Riskerna för fastigheter bör vara snarlika oavsett läge om med beaktande av att belåning är billigt, bostadsbristen hög och vakanserna närapå obefintliga. Det är därför befogat att ställa frågan hur det kommer sig att fastighetsföretag har olika direktavkastningskrav på fastigheter belägna i olika lägen? Studiens syfte är att få förståelse för hur fastighetsägare tänker när de sätter sina avkastningskrav och försöka förklara vad det finns för motiv till att de uppställer skilda avkastningskrav beroende på var fastigheterna är belägna. Vi undersöker också hur fastighetsbolagen hanterar de risker som finns kopplade till fastighetsmarknaden. En kvantitativ enkät har besvarats av 31 fastighetsbolag som arbetar med hyreslägenheter runt om i Sveriges tre största städer, Stockholm, Malmö och Göteborg. Enkäten ska ha besvarats av företagets analytiker och/eller av de investeringsansvariga på företagen. Enkätsvaren gav en inblick i fastighetsföretagens bestånd, deras avkastningskrav, vakanser, omflyttningar, standardrisk och i vilket läge de anser att risken är störst att äga fastigheter. Arbetet har inte har inte tagit hänsyn till skillnader i företagens storlek utan enbart deras verksamhetsområde det vill säga hyresbostäder. Studiens resultat bekräftar att fastighetsföretagen har väldigt låga vakanser i sitt bestånd oberoende av fastigheternas läge. Vår regressionsmodell förklarar 54,7% av direktavkastningskraven och för att signifikant kunna säkerställa vad som är bakgrunden till fastighetsbolagens direktavkastningskrav och riskbedömning krävs fler observationer och fler förklarande variabler.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Risk, yield, vacancies, default risk, real estate housing
Handle http://hdl.handle.net/2043/29139 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics