Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

DSpace Repository

Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion
Author Svensson, Elias ; Andersson, Robin
Date 2019
English abstract
Building documents is supposed to mediate information between different performers. There is an issue in the construction business with deficient building documents that costs billions every year. Deficient building documents results in abnormalities from the planning process. The purpose of this study was mainly to facilitate for the construction business, due to reduce the number of abnormalities in the production. This study presents what abnormalities that’s repetitive, why they occur and what the consequences are. This study also presents improvements on the connection between projection and production to reduce the number of abnormalities. The method to complete this study was to interview people in the construction business within different cases and compare that to a theoretical literature study. The repetitive abnormalities are collisions between ventilation and furnishing, reinforcement but also water and sanitary, which have consequences in time, cost and quality. Why the occur is due to insufficient workflow, communication and BIM-process at JM. Two main principles are the conclusion, to eliminate abnormalities in the projection or discover the abnormalities earlier in the production. Broaden inspection days, work preparation, the knowledge of BIM and implement a system for experience feedback, standard projection methods including production knowledge are all improvement points.
Swedish abstract
Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. Undermåliga bygghandlingar kan resultera i att en avvikelse uppkommer, en avvikelse innebär ett avsteg från den planerade processen. Syftet med studien är huvudsakligen att underlätta för byggbranschen, detta genom att minska antalet avvikelser i produktionen. Studien redogör vilka avvikelser som är återkommande, varför de uppkommer och vad konsekvenserna blir. Syftet med studien är även att kartlägga förbättringspunkter på kopplingen mellan projektering och produktion för att förhindra att de studerade avvikelserna uppkommer. Frågeställningarna som besvarades är vilka återkommande avvikelser som uppkommer, varför de uppkommer och vad konsekvenserna av dessa blir. Även hur kopplingen mellan projektering och produktion kan förbättras för att undvika de återkommande avvikelserna besvarades. Metoden för att genomföra studien var en fallstudie på fyra projekt på JM, där intervjuer genomfördes med arbetschef, platschef, projekteringsledare och BIM-samordnare. Informanterna besvarade frågor som togs fram utifrån litteraturstudien. I litteraturstudien framgick teorier om att arbetsgång, kommunikation, arbetsberedning och BIM är faktorer som påverkar kopplingen mellan projektering och produktion. Resultatet av intervjuerna visar att återkommande avvikelser främst beror på kollisioner mellan ventilation och inredning, bärande armering samt vatten och sanitet. Samtliga avvikelser medför konsekvenser på tid, kostnad och kvalité. Varför avvikelserna uppkommer beror på otillräcklig arbetsgång, kommunikation och BIM-process på JM. Utifrån analys och diskussion drogs slutsatserna att det finns två huvudsakliga principer för att undvika avvikelser. Antingen att undvika avvikelsernas uppkomst i projekteringen eller att tidigt upptäcka avvikelser i produktionen och därmed göra revideringar av bygghandlingar innan momentet påbörjas. Förbättringspunkter som studien genererade är utökade granskningsdagar, arbetsberedningar, kommunikationsmedel samt kunskaper inom BIM. Ytterligare förbättringspunkter är system för erfarenhetsåterföring, standardiserade projekteringsmetoder, implementering av produktionserfarenheter i projekteringsskedet samt sammankoppling av leverantörers projektering.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Avvikelser
kommunikation
arbetsberedning
BIM
projektering
produktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/29145 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics