Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

DSpace Repository

Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder
Author Bäckstam, Maria
Date 2019
English abstract
According to the waste hierarchy, EU member states must move upwards in the hierarchy regarding their handling of textile waste. In January 2025, the member states must have implemented a separate fraction of textile waste in their waste management. The collection of textile resources will therefore increase in Sweden. The world's textile production is one of the most environmentally harmful industries in the world, as it is resource-intensive regarding water, raw materials and energy. In order to achieve Sweden's generation goals for the environment, consumers' reuse of textiles should increase and thus reduce the consumption of new textiles of virgin material. Through information campaigns on sustainable consumption, the interest in the second-hand market can increase among consumers. Increased knowledge about sustainable consumption and the textile industry's environmental impact, can result in consumers creating a positive attitude towards buying products with a low environmental impact and can increase the consumers' value linked to a clean environment. According to the VBN theory, the knowledge of the environmental impact of textiles can lead to consumers feeling a responsibility to consume sustainable goods. This allows consumers to develop personal standards for sustainable consumption and positive attitudes towards their behavior. Furthermore, consumers' perceived opportunities and obstacles are presented to help them act according to the desired behavior. A high quality of the textile material gives an increased value at the second hand market, organized sorting of clothes in physical second-hand stores simplifies the search for the consumer and a high comfort in the store has a positive impact on the customer's experience during their shopping. Furthermore, it is proposed to invest more resources in store staff and to locate the store centrally, as increased service can lead to increased sales and a store that is easily accessible can increase the flow of customers in the store. With an increased interest and consumption of second-hand clothing, Sweden's textile waste can be seen as a resource and consumers can reduce their climate impact by reducing consumption of new clothing produced of virgin material.
Swedish abstract
EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. Världens textilproduktion är en av de mest miljöbelastande industrierna i världen då den är resurskrävande gällande vatten, råvaror och energi. För att uppnå Sveriges generationsmål gällande miljö bör konsumenternas återanvändning av textilier öka och därmed minska konsumtionen av nyproducerad textil av jungfruligt material. Genom informationskampanjer gällande hållbar konsumtion kan intresset för secondhand-marknaden öka hos konsumenterna. En ökad kunskap om hållbar konsumtion och textilindustrins miljöpåverkan kan resultera i att konsumenter skapar en positiv attityd gentemot att köpa produkter med en låg miljöpåverkan samt kan det öka konsumenters värde kopplat till en ren miljö. Enligt VBN-teorin kan vetskapen om textiliers miljöpåverkan leda till att konsumenter känner ett ansvar till att konsumera hållbara varor. Därigenom kan konsumenter utveckla personliga normer för en hållbar konsumtion och positiva attityder gentemot beteendet. Vidare presenteras upplevda möjligheter och hinder för konsumenter till att agera enligt önskat beteende. Hög kvalitet på textilmaterialet ger ett ökat värde på begagnatmarknaden, organiserad sortering av kläder i fysiska secondhand-butiker förenklar letandet för konsumenten och en hög trivselfaktor i butiken har en positiv inverkan på kundens upplevelse under vistelsen. Vidare föreslås att mer resurser investeras i butikspersonal och central lokalisering av butik, då ökad service kan leda till ökad försäljning och en butik som är lättillgänglig kan öka flödet av kunder i butiken. Med ett ökat intresse och konsumtion av begagnade kläder kan Sveriges textilavfall ses som en resurs och konsumenter kan minska sin klimatpåverkan genom en minskad konsumtion av nyproducerade kläder.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject hållbar konsumtion
resurshållning
återanvändning
normer
beteendeförändring
textil
Handle http://hdl.handle.net/2043/29147 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics