Användning av filformatet IFC i byggprojekt

DSpace Repository

Användning av filformatet IFC i byggprojekt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användning av filformatet IFC i byggprojekt
Author Tran, Trinh ; Al-sammaraie, Rifqa
Date 2019
English abstract
Building information modeling (BIM) can be carried out in various software applications that are used by the different actors in a construction project. However, interoperability problems are one of the biggest challenges for BIM users today. The purpose of this study was to investigate how IFC format management is experienced by different actors in a construction project. The study also examines development opportunities of IFC format from the user’s perspectives to ensure smooth and quality-assured information flow in a project. In this research, a literature study was carried out to gain an understanding of the management of IFC format at present. A qualitative and a quantitative study was also carried out, by conducting interviews with actors from different companies and collecting data through a survey. The conclusion is that IFC format is very common in construction projects. IFC format is a tool that enables and facilitates communication and coordination between models and disciplines. However, the majority of IFC users consider that the IFC is still a defective format. The participants were primarily optimistic of the fact of IFC being a requirement within the construction industry. However, believes that further development is needed before being implemented.
Swedish abstract
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan utföras med olika programvaror som används av de olika aktörerna i ett byggprojekt. BIM medför flera fördelar för byggprocessen som till exempel modelleringsfördelar, tekniska fördelar och ekonomiska fördelar. Däremot är informationsöverföringen mellan olika 3D-program (interoperabilitet) ett problem och en av de största utmaningarna för BIM-användare idag. IFC är ett standardiserat (sedan 1997), öppet och neutralt filformat som möjliggör överföring av information mellan olika 3D-program. Syftet med denna studie var att undersöka hur hanteringen av information på IFC-format upplevs av olika aktörer som deltar i ett byggprojekt. Studien undersöker även utvecklingsmöjligheter av IFC-format utifrån användarnas perspektiv för att säkerställa smidigt och kvalitetssäkert informationsflöde i ett projekt. Frågeställningar som har behandlats är vilka möjligheter och hinder som IFC-format anses ha utifrån användarnas perspektiv, hur IFC upplevs och används av olika aktörer samt hur ett krav på att använda IFC-format upplevs av aktörer inom byggbranschen. I studien genomfördes en litteraturundersökning inom ämnet för att få förståelse för hantering av IFC-format i byggbranschen. Därefter genomfördes en kvalitativ undersökning där totalt sju aktörer från olika verksamheter intervjuades. Denna kompletterades med en kvantitativ under-sökning genom en enkätstudie. Slutsatsen i arbetet är att IFC-format är vanligt förekommande i byggprojekt. IFC-format upplevs som ett verktyg som möjliggör och underlättar kommunikation och samordning mellan modeller och discipliner. Däremot anser majoriteten av IFC-användare att IFC fortfarande är ett bristfälligt format. Litteraturstudien tillsammans med den kvantitativa och kvalitativa undersökningen visar att kunskapen om hantering av IFC-formatet brister inom byggbranschen vilket är en av anledningarna till informationsförlusterna. Flertalet av studiens deltagare var positivt inställda till att krav ställs på att IFC måste användas i byggprojekt, när formatet utvecklas ytterligare.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29148 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics