Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace

DSpace Repository

Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace
Author Almgren, Rikard ; Harirchian, Amin
Date 2019
English abstract
The Information Technology field of today is heavily male-dominated despite work to introduce more women to the field and work to retain these female employees [2, 3, 5]. This research shows how Virtual Reality (VR) techniques can be used as a tool to identify one of the factors that could be the cause of women leaving, namely the physical environmental stressors that affect female employees who work in IT industries. The goal of this study was to evaluate the viability of a VR based approach to testing real-life factors such as environmental stressors. The study also tries to introduce more information about VR based testing and observation and what advantages it may bring as well as provide information to IT-based companies on which physical environmental stressors could cause workplace dissatisfaction among their female employees. The study was done in four steps, a literature review to gather information about the situation for female employees and the current research in the field VR, a design and creation step to generate a prototype to gauge the viability of a VR based approach to identifying stressors in a workplace, a pilot study to confirm design decisions and general viability of testing and finally a case study experiment of female employees from one IT consultancy company to collect data and evaluate the VR solution as a tool for identifying and evaluating stressors on female employees. The data from the experiment was collected by recording the user interactions with the virtual environment and by questionnaires. Two questionnaires were used, one before the VR experience and one after. This was done in order to find out how the VR experience influenced the participants and whether they were able to identify various stressors. The results of the study show that all five of the evaluated environmental stressors could be identified using the VR solution and that one could potentially find ways of reducing stress experienced by female employees by applying what was learned using a solution such as this one. The solution could also potentially be further modified to be applicable to other fields than IT.
Swedish abstract
Dagens IT-område är tungt mansdominerad trots att det arbetas med att introducera fler kvinnor till fältet och det arbetas för att behålla dessa kvinnliga anställda [2, 3, 5]. Denna forskning visar hur Virtual Reality (VR) tekniker kan användas som verktyg för att identifiera en av de faktorer som kan vara orsaken till att kvinnor lämnar, nämligen de fysiska miljöstressorerna som påverkar kvinnliga anställda inom IT-branschen. Målet med denna studie var att utvärdera genomförbarheten av ett VR-baserat tillvägagångssätt för att testa faktorer som miljöstressorer. Studien försöker också introducera mer information om VR-baserad testning och observation och vilka fördelar det kan medföra samt ge information till IT-baserade företag där fysiska miljöstressorer kan orsaka missnöje på arbetsplatsen bland kvinnliga anställda. Studien gjordes i fyra steg, en litteraturstudie för att samla in information om situationen för kvinnliga medarbetare samt aktuell forskning inom VR, ett design and creation steg för att skapa en prototyp för att identifiera stressorer på en arbetsplats, en pilotstudie för att bekräfta designbeslut och allmän testbarhet och slutligen ett fallstudie-experiment av kvinnliga anställda på ett IT-konsultföretag för att samla in data och utvärdera VR-lösningen som ett verktyg för att identifiera och utvärdera stressorer på kvinnliga anställda. Uppgifterna från experimentet samlades in genom inspelning av användarinteraktioner med den virtuella miljön och via enkäter. Två enkäter användes, en före VR-upplevelsen och en efter. Detta gjordes för att ta reda på hur VR-upplevelsen påverkat deltagarna och om de kunde identifiera olika stressorer. Resultaten av studien visar att alla fem av de utvärderade miljöstressorerna kunde identifieras med hjälp av VR-lösningen och att man kan potentiellt hitta sätt att minska stress som kvinnliga anställda upplever. Detta genom att tillämpa det som har hittats med en studie som denna studie. Lösningen kan också potentiellt anpassas för att vara tillämplig på andra områden än IT.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject VR
IT
Stress
Stressors
Virtual Reality
Unity
Female Employees
Handle http://hdl.handle.net/2043/29174 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics