Rättssäker Textanalys

DSpace Repository

Rättssäker Textanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rättssäker Textanalys
Author Svensson, Henrik ; Lindqvist, Kalle
Date 2019
English abstract
Natural language processing is a research area in which new advances are constantly beingmade. A significant portion of text analyses that takes place in this field have the aim ofachieving a satisfactory application in the dialogue between human and computer. In thisstudy, we instead want to focus on what impact natural language processing can have onthe human learning process.Simultaneously, the context for our research has a future impact on one of the mostbasic principles for a legally secure society, namely the writing of the police report.By creating a theoretical foundation of ideas that combines aspects of natural languageprocessing as well as official police report writing and then implementing them in aneducational web platform intended for police students, we are of the opinion that ourresearch adds something new in the computer science and sociological fields.The purpose of this work is to act as the first steps towards a web application thatsupports the Swedish police documentation.
Swedish abstract
Digital språkbehandling (natural language processing) är ett forskningsområde inom vilketdet ständigt görs nya framsteg. En betydande del av den textanalys som sker inom dettafält har som mål att uppnå en fullgod tillämpning kring dialogen mellan människa ochdator. I denna studie vill vi dock fokusera på den inverkan digital språkbehandling kan hapå den mänskliga inlärningsprocessen. Vårt praktiska testområde har också en framtidainverkan på en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett rättssäkert samhälle,nämligen den polisiära rapportskrivningen.Genom att skapa en teoretisk idébas som förenar viktiga aspekter av digital språk-behandling och polisrapportskrivning samt därefter implementera dem i en pedagogiskwebbplattform ämnad för polisstudenter är vi av uppfattningen att vår forskning tillförnågot nytt inom det datavetenskapliga respektive det samhällsvetenskapliga fälten.Syftet med arbetet är att verka som de första stegen mot en webbapplikation somunderstödjer svensk polisdokumentation.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital text analysis
digital språkbehandling
natural language processing
nlp
datorlingvistik
datalingvistik
computational linguistics
rättssäkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29187 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics